Com s’han de declarar les participacions i accions d’empreses en l’impost sobre el patrimoni?

Com s’han de declarar les participacions i accions d’empreses en l’impost sobre el patrimoni?

2019-05-08T10:23:11+02:00 8 mayo, 2019|Categories: Circulares técnicas|Tags: |

Els contribuents que estiguin obligats a presentar la declaració de l’impost sobre el patrimoni, han de tenir en compte com es valoren les seves accions i participacions, tant si cotitzen en mercats secundaris com si no. Les entitats estan obligades a subministrar als seus socis, associats o partícips, certificats contenint les valoracions de les seves respectives accions i participacions.

De cara a la declaració de l’impost sobre el patrimoni (IP) de l’exercici 2018, els volem recordar que si vostè és titular de participacions o accions en empreses tant cotitzades com no cotitzades, d’acord amb la normativa de l’IP, i sempre que estigui obligat a presentar l’IP, les ha de declarar segons la normativa de l’impost.

Estan obligats a presentar declaració per l’impost sobre el patrimoni les persones físiques en les quals concorri alguna de les següents circumstàncies:

 • La seva quota tributària, determinada d’acord amb les normes reguladores d’aquest impost, i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedissin, resulti a ingressar, o
 • quan, no donant-se l’anterior circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d’acord amb les normes reguladores de l’impost, resulti superior a 2.000.000 d’euros.

A l’efecte de l’aplicació d’aquest segon límit, s’hauran de tenir en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguin exempts o no de l’impost, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que en disminueixin el valor, ni tampoc els deutes o obligacions personals dels quals hagi de respondre el subjecte passiu.

Les persones mortes l’any 2018 en qualsevol dia anterior al 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost.

Valors cotitzats

Si a 31 de desembre de 2018 era propietari d’accions, bons, deute subordinat o altres valors cotitzats, haurà de valorar-los segons la cotització mitjana de l’últim trimestre de 2018.

A aquest efecte, la relació dels valors negociats en mercats organitzats, amb el seu valor de negociació mitjana corresponent al quart trimestre de 2018, a l’efecte de la declaració de l’impost sobre el patrimoni de l’any 2018 i de la declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes es recull en l’Ordre HAC/202/2019, de 20 de febrer.

Vegeu l’ordre: https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2829.pdf

Valors no cotitzats

Si les seves accions o participacions no cotitzen, la seva valoració serà la següent:

 • Si l’últim balanç aprovat ha estat auditat -tant si l’auditoria és obligatòria com voluntària- i l’opinió de l’auditor és favorable, les haurà de valorar segons el valor teòric comptable derivat d’aquest balanç.
 • Si la seva empresa no està obligada a auditar-se -o si l’opinió de l’auditor ha estat desfavorable-, la valoració serà el paràmetre més gran dels tres següents: el valor nominal, el valor teòric comptable resultant de l’últim balanç aprovat, o el valor que resulti de capitalitzar al 20% (multiplicar per 5) la mitjana dels beneficis dels tres últims exercicis

Què s’ha d’entendre per «últim balanç aprovat? 

Hisenda interpretava que el balanç a considerar havia de ser l’últim aprovat a la data de la meritació de l’impost (31 de desembre), és a dir en general, el de l’exercici anterior.

No obstant això, sentències de diversos tribunals l’han portat a canviar de criteri. En concret, el Tribunal Suprem (TS) en la sentències de 12 de febrer de 2013 reiterada per una altra posterior de 14 de febrer de 2013, obre una via diferent respecte al criteri de valoració de les accions i participacions no cotitzades en l’impost sobre el patrimoni.

El TS entén que l’expressió «l’últim balanç aprovat» continguda en l’art. 16 de la Llei de l’impost sobre el patrimoni ha de prendre com a punt de referència l’aprovat dins del termini legal per a presentar l’autoliquidació, de manera que si en aquesta data l’exercici que es liquida està aprovat, tot i que això s’hagi esdevingut amb posterioritat a la data de la meritació, no obstant això haurà de ser el tingut en compte per reflectir-se en ell, amb evident millor precisió, el patrimoni que n’és titular el subjecte passiu en la data de la meritació, que és el que constitueix l’objecte específic sobre el qual la Llei estableix el gravamen.

D’acord amb aquesta jurisprudència del TS, l’expressió «últim balanç aprovat» ha de prendre com a punt de referència l’aprovat dins del termini legal per a la presentació o autoliquidació del tribut.

La DGT, seguint aquest criteri, en consulta vinculant de 23 de desembre de 2016 ha assenyalat que s’ha de prendre l’últim balanç aprovat dins del termini voluntari de l’impost (30 de juny), sobre la base d’un millor acostament a la realitat econòmica de la base imposable del tribut.

Si ha de valorar les accions o les participacions segons l’últim balanç aprovat, haurà de prendre com a referència l’últim balanç aprovat dins del termini de presentació de l’impost sobre el patrimoni, i no l’últim balanç aprovat en la data de meritació de l’impost.

En la pràctica:

 • Haurà d’agafar com a referència el balanç tancat a 31 de desembre de 2018 (que s’ha d’aprovar com a màxim el 30 de juny de 2019, data en què encara està obert el termini de presentació de l’impost).
 • Si presenta l’impost sobre el patrimoni abans de la data d’aprovació del balanç de 2018, també podrà seguir el criteri anterior (és possible que vostè ja disposi d’aquest balanç, encara que no estigui aprovat).
 • No obstant això, en aquest cas Hisenda també acceptarà la valoració segons el balanç de 2017, ja que en la data de presentació vostè no té per què saber si el balanç de 2018 serà aprovat o no. Per tant, en aquest supòsit encara «pot triar» entre valorar les accions segons el balanç de 2017 o el de 2018.

Què succeeix en cas que el balanç no hagi estat degudament auditat o l’informe d’auditoria no resultés favorable?

En aquest cas, la Llei de l’impost sobre el patrimoni assenyala que la valoració es realitzarà pel  valor més gran dels tres següents:

 • Valor nominal.
 • Valor teòric resultant de l’últim balanç aprovat.
 • Valor resultant de capitalitzar al tipus del 20 per 100 la mitjana dels beneficis de l’entitat en els tres exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de la meritació de l’impost (31 de desembre). Dins dels beneficis es computaran els dividends distribuïts i les assignacions a reserves, excloses les de regularització o d’actualització de balanços.

Per al càlcul d’aquesta capitalització es pot utilitzar la fórmula:

Valor = (B1+B2 + B3 /3) x (100/2)

On: B1, B2 i B3 són els beneficis de cadascun dels tres exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de meritació de l’impost.

Si ha de valorar les seves accions o participacions segons la mitjana de beneficis, les regles aplicables que ha de tenir en compte són:

 • Es prenen com a referència els balanços dels tres últims exercicis tancats amb anterioritat a la meritació de l’impost sobre el patrimoni. Atès que s’esdevingui el 31 de desembre, per a la declaració de 2018 haurà de fer una mitjana dels beneficis de 2015, 2016 i 2017 (el balanç de 2018 es tanca el mateix dia de la meritació, no amb anterioritat.
 • Si en algun dels exercicis indicats la societat ha sofert pèrdues, no es tindran en compte per a fer la mitjana. Si existeixen, haurà de computar zero beneficis aquest any, però a l’efecte de fer una mitjana podrà mantenir tres exercicis en el denominador.

Per a la correcta aplicació d’aquestes regles de valoració, les entitats estan obligades a subministrar als seus socis, associats o partícips, certificats contenint les valoracions de les seves respectives accions i participacions.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.