Publicada al BOE la norma que prohibeix anar a la feina en activitats no essencials

/, new/Publicada al BOE la norma que prohibeix anar a la feina en activitats no essencials

Publicada al BOE la norma que prohibeix anar a la feina en activitats no essencials

Al BOE del 29 de març, s’ha publicat el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors per compte d’altri que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19, que va entrar en vigor el 29 de març, i que també estableix el llistat de les activitats essencials que podran continuar la seva activitat durant aquesta segona fase de confinament i suspensió d’activitats. La norma conté tanmateix una moratòria per als casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l’activitat. En aquest cas els treballadors podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020.

 

Què suposa el permís retribuït recuperable?

Cal destacar que el permís retribuït i recuperable és una “mesura excepcional” aprovada pel Govern aquest diumenge dia 29 de març per fer front a l’emergència sanitària per la pandèmia del coronavirus COVID-19.

Aquest permís, que és obligatori entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020 ambdós inclosos, comporta que els treballadors no hauran d’anar a treballar i conserven el dret a la retribució que els hagués correspost en prestar serveis amb caràcter ordinari, inclòs el salari base i els complements salarials.

En contrapartida, els treballadors hauran de recuperar les hores de treball no prestades durant el permís retribuït.

Moratòria: no obstant això, en aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l’activitat, els treballadors podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l’únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial. Així, els transportistes que es trobin realitzant un servei no essencial, iniciaran el permís retribuït recuperable un cop finalitzat el servei en curs, inclòs com a part del servei, si és el cas, l’operació de retorn corresponent.

Altres qüestions a tenir en compte:

 • La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des de l’endemà a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020. Aquesta recuperació s’ha de negociar en un període de consultes obert a l’efecte entre l’empresa i la representació legal dels treballadors, que tindrà una durada màxima de 7 dies.

 • La norma preveu els mecanismes de designació dels representants dels treballadors i del període de consultes. Durant el període de consultes, les parts han de negociar de bona fe, amb vista a la consecució d’un acord.

Si l’empresa no té representació legal dels treballadors, la seva comissió representativa per a la negociació del període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius del sector a què pertanyi l’empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació. La comissió estarà conformada per una persona per cada un dels sindicats que compleixin aquests requisits, i es prendran les decisions per les majories representatives corresponents.

En cas  que no es conformi aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de l’empresa, elegits d’acord amb el que recull l’article 41.4 de l’Estatut dels Treballadors.

En tot cas, la comissió representativa ha d’estar constituïda en un termini improrrogable de 5 dies.

 • L’acord a què s’arribi pot regular la recuperació de totes o de part de les hores de treball, el preavís mínim amb què el treballador ha de conèixer el dia i l’hora de la prestació de treball resultant, així com el període de referència per la recuperació del temps de treball no desenvolupat.

 • Si no s’arriba a acord durant aquest període de consultes, l’empresa notificarà als treballadors i a la comissió representativa, en el termini de 7 dies des de la seva finalització, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball no prestades durant l’aplicació del permís.

 • La recuperació de les hores no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal, l’establiment d’un termini de preavís inferior al recollit en l’article 34.2 de l’Estatut dels Treballadors, ni la superació de la jornada màxima anual i hauran de ser respectats els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

 • Les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuït recuperable podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l’activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

Qui es pot acollir al permís retribuït recuperable?

Tots els treballadors per compte d’altri que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat i l’activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma, en queden exceptuats:

 1. Els treballadors que prestin serveis en els sectors qualificats com d’essencials.

 2. Els treballadors que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció que la seva activitat es correspongui amb els sectors qualificats d’essencials.

 3. Els treballadors contractats per (i) aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió i (ii) aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de suspensió durant la vigència del permís retribuït recuperable.

 4. Els treballadors que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes.

 5. Els treballadors que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

Quines activitats són essencials? A quins treballadors no els resulta aplicable el permís retribuït recuperable?

A continuació es reprodueix l’annex a la norma, amb la relació de treballadors als quals no és aplicable el permís retribuït recuperable.

No serà objecte d’aplicació el permís retribuït regulat en el present Reial decret llei als següents treballadors per compte d’altri:

1. Els que realitzin les activitats que s’hagin de continuar desenvolupant després de la declaració de l’estat d’alarma:

 1. Les activitats comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili.

 2. Els serveis de lliurament a domicili en activitats de restauració.

 3. Les de transport de mercaderies a fi de garantir l’abastiment i el lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

 4. El trànsit duaner en els punts d’entrada o punts d’inspecció fronterera ubicats en ports o aeroports

 5. Les de subministrament d’energia elèctrica, de productes derivats del petroli, així com de gas natural

 6. Els operadors crítics de serveis i infraestructures crítiques i les d’empreses i proveïdors que són essencials per assegurar l’abastament de la població i els serveis essencials.

2. Els que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, inclosos aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, i es permet la seva distribució des de l’origen fins a la destinació final.

3. Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.

4. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.

6. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagin d’assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això.

7. Les que presten serveis en institucions penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari utilitzar per a l’exercici de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l’abastament a la població.

8. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.

9. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin gent gran, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + I i biotecnològics vinculats a la COVID-19, (ii) els estabularis a ells associats, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.

10. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

11. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.

12. Les d’empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.

13. Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament de la feina no presencial dels empleats públics.

14. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

15. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

16. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.

17. Les que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

18. Les que presten serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que presten serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al sector públic.

19. Les que treballen en els centres d’acollida a refugiats i en els centres d’estada temporal d’immigrants i a les entitats públiques de gestió privada.

20. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.

21. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.

22. Les de l’operador designat per l’Estat per prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només a l’efecte de garantir l’esmentat servei postal universal.

23. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.

24. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

25. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

NOTA: Si la teva activitat és essencial o és la mínima indispensable, hem preparat un certificat que hauran de portar els treballadors quan es desplacin al seu centre de treball.

Serveis mínims indispensables de l’empresa. Certificat que hauran de portar els treballadors quan es desplacin al seu centre de treball.

Sr./Sra. ____________________, amb document nacional d’identitat ___________, en com a administrador de la societat ______________________, amb número d’identificació fiscal B____________, i domicili social en Carrer ________________________, de _________, empresa dedicada a l’activitat de _______________ i, a efectes del present document, amb telèfon de contacte _____________ i correu electrònic ______________________

Que en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma amb motiu de la crisi sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19, en relació amb el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors per compte d’altri que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19:

CERTIFICA

Que el treballador de l’empresa especificada anteriorment Sr./Sra._________________, amb document nacional d’identitat __________________, no li resulta d’aplicació el permís retribuït per prestar els serveis mínims indispensables de l’empresa la seva assistència i presència al centre de treball és necessària, de conformitat amb l’article 5 de Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.

I perquè així consti, signa el present certificat, en _______, a 30 de març de 2020.

Sr./Sra. ___________________

Administrador _________________

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

By | 2020-03-31T08:40:00+02:00 31 març, 2020|Categories: Laboral, new|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.