Mesures fiscals, laborals i administratives preliminars COVID-19

/, new/Mesures fiscals, laborals i administratives preliminars COVID-19

Mesures fiscals, laborals i administratives preliminars COVID-19

La crisis causada per la propagació del coronavirus COVID-19 està motivant l’aprovació de certes mesures per part de les Administracions Públiques. En concret, fins la data, el Govern ha dictat 3 normes amb caràcter d’urgència (Reial Decret-llei 6/2020, de 10 de març: Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març i Reial Decret 463/2020, de 14 de març).


És precís indicar que el calat econòmic de dites normes és limitat i que s’espera l’aprovació d’un
nou paquet de mesures per part del Govern. Una vegada conegudes l’abast de les mesures, les informarem amb detall mitjançant una circular en la que analitzarem cada una de les mesures que poden tenir un impacte rellevant en les empreses.

Resumin a continuació el contingut de les mesures aprovades fins ara, en virtut de les tres normes citades


En l’àmbit fiscal:

Flexibilització dels ajornaments de deutes tributaris. És d’aplicació a persones físiques o jurídiques del qual el volum de facturació de l’exercici 2019 no sigui superior a 6.010.121,04 euros i arriba a tots els deutes tributaris del qual el seu termini de presentació e ingrés finalitzi entre el 13 de març i 30 de maig, els dos inclosos. Fins i tot, a les derivades de l’ingrés de retencions, IVA e ingressos a compte, que fins ara es consideraven inajornables. S’admetran ajornaments sense garanties per un termini de 6 mesos i no meritaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

En l’àmbit laboral:

Assimilació a “accident de treball” de la situació d’aïllament o contagi pel coronavirus COVID-19. És a dir, per aquells casos en que el treballador/a es trobi en període d’aïllament o contagi del COVI-19, es considerarà, amb caràcter excepcional, una situació assimilada a un accident de treball o malaltia professional, exclusivament a efectes de la prestació d’incapacitat temporal, que correspon a un import del 75 % de la base reguladora, a partir del dia següent de la baixa i, evidentment, la seva duració vindrà determinada pel comunicat de baixa i la corresponent alta. En aquest sentit, podrà accedir a la prestació per AT o EP, tota persona treballadora per compte propi o aliena, sempre que es trobi en situació d’alta en el Règim de la Seguretat Social. Així mateix, en el Criteri 4/2020 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, s’estableix a l’efecte retroactiu de la mesura, pel qual en cas de que el treballador/a hagués accedit a la prestació per IT, anteriorment a la publicació del RD Llei 6/2020, i sempre i quan hagués sigut derivat pel COVID-19, tindrà dret a percebre l’import de la prestació des del moment que es va iniciar la IT, havent de tenir la consideració d’Accident de Treball.


Bonificacions per el turisme, comerç i hostaleria.
Les empreses dedicades al sector del turisme, com comerç i hostaleria (sempre que aquestes dos es trobin vinculades al sector del turisme), que la seva activitat productiva es generi en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny, i que inicien o bé mantinguin en alta durant aquetes mesos als treballadors/es amb contracte fitxa i discontinu, podran gaudir d’una bonificació del 50 % de les quotes empresarials per Contingències Comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta d’atur, FOGASA i Formació Professional. La durada d’aquesta bonificació serà des de 1 de gener 2020 a 31 de desembre 2020, excepte en les Illes Balears i Canàries, les quals s’aplicarà durant els mesos de febrer a març, sent aplicable la bonificació adoptada per pal·liar els efectes dels procediments d’insolvència del Grup Empresarial Thomas Cook.

En el àmbit administratiu i processal:

Flexibilitat en la contractació de les Administracions Públiques. A tots els contractats a celebrar per l’Administració General de l’Estat o els seus organismes públics i entitats de Dret públic per atendre les necessitat derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per fer front al COVI-19, els resultarà d’aplicació la tramitació d’emergència; i el lliurament dels fons necessaris per fer front a les corresponents despeses que es realitzarà a justificar.


Suspensió de terminis.
Mentre estigui en vigor l’estat d’alarma decretat pel Reial Decret 463/2020 (en principi durant 15 dies naturals des del 14 de març de 2020), s’ha aprovat la suspensió de determinats terminis:

a) Terminis processals. Es suspenen tots els termes i terminis previstos en les lleis processals per totes les ordres jurisdiccionals, reprenent-se a la finalització de l’estat d’alarma, amb determinades excepcions justificades.

b) Terminis administratius. Es suspenen tots els termes i terminis previstos per la tramitació del procediment de les entitats del sector públic, reprenent-se a la finalització de l’estat d’alarma, amb determinades excepcions molt justificades.

c) Terminis de prescripció i caducitat. Es suspenen els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret.

El caràcter general de la redacció pot fer pensar si la suspensió dels terminis afectarà també a la presentació de declaracions i autoliquidacions de caràcter tributari, o cotització d’autònoms, que hagin de presentar-se des del 14 fins el 29 de març. Esperem que el paquet anunciat pel pròxim dimarts aclareixi aquesta possibilitat, doncs fins el moment no existeix confirmació de l’Agència Tributaria ni de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Ànims a tots davant aquesta etapa que iniciem. Tenim als nostre professionals operatiu mitjançant el nostre sistema de teletreball, per qualsevol necessitat no dubteu en contactar amb nosaltres. Ara més que mai, os convidem a seguir la nostre pàgina web i perfil de Linkedin per estar al dia de totes les novetat. Anirem penjant diferents notes al respecte.

 

By | 2020-03-18T09:37:21+01:00 18 març, 2020|Categories: Fiscals, new|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.