Incentius fiscals per a empreses de reduïda dimensió (pimes)

/, new/Incentius fiscals per a empreses de reduïda dimensió (pimes)

Incentius fiscals per a empreses de reduïda dimensió (pimes)

Les empreses de reduïda dimensió, aquelles l’import net del volum de negocis de les quals és inferior a 10 milions d’euros, poden aplicar una sèrie d’incentius fiscals que els permet reduir la seva tributació en l’impost sobre societats.

Ara que estem ens trobem en plena campanya de la declaració de l’impost sobre societats, li recordem que si la seva empresa és de reduïda dimensió té dret a interessants incentius (llibertat d’amortització per creació d’ocupació, amortització doble…). Li expliquem quins són i els seus requisits.

Consideració d’empresa de reduïda dimensió

Li recordem que perquè la seva empresa tingui el caràcter de reduïda dimensió (ERD) i pugui gaudir dels incentius fiscals aplicables en aquests casos en la declaració de l’impost sobre societats (llibertat d’amortització per creació d’ocupació, amortització doble…), el seu volum de negocis en l’exercici anterior ha d’haver estat inferior a deu milions d’euros (si forma part d’un grup, per calcular aquesta xifra ha de tenir en compte les dades consolidades del grup).

No obstant això, encara que en un exercici el volum de negocis superi els deu milions d’euros (i deixi de ser pime en l’exercici següent), pot ser que encara pugui continuar gaudint d’aquests incentius tres anys més. Això passarà si en l’exercici en el qual superi aquest volum i en els dos exercicis anteriors ha complert els requisits per a ser pime.

També es pot prorrogar el règim si el límit de l’import net del volum de negocis (INVN) se supera en fer-se una operació protegida del règim de reestructuració empresarial, quan les entitats que efectuen l’operació fossin ERD en el període en el qual es va efectuar i en els dos anys anteriors.

 • Atenció. Si ha iniciat una activitat econòmica, l’INVN a tenir en compte és el corresponent al temps en el qual s’ha desenvolupat l’activitat efectiva, elevant-se a l’any.

Si l’entitat forma part d’un grup d’empreses, pot aplicar el règim d’ERD si l’INVN conjunt és inferior als 10.000.000. Per a aquest còmput no es tenen en compte les operacions fetes entre entitats del grup.

Quins components cal considerar per determinar l’INVN?

Components positius:

 1. Les vendes i prestacions de serveis derivats de l’activitat ordinària de l’empresa.

 2. Els lliuraments de béns i prestacions de serveis que efectuï l’empresa a canvi d’actius no monetaris o com a contraprestació de serveis que li representen despeses.

 3. La part de les subvencions atorgades en funció de les unitats de producte venudes i que forma part del seu preu de venda.

Components negatius:

 1. Les devolucions de vendes.

 2. Els ràpels sobre vendes o prestacions de serveis.

 3. Els descomptes comercials que s’efectuïn en els ingressos objecte de còmput en el volum anual de negocis.

Incentius fiscals

Els incentius fiscals són els següents:

 • Llibertat d’amortització per a inversions generadores d’ocupació, fins a un màxim de 120.000 per cada persona/any d’increment de plantilla.

 • Amortització accelerada

 • Reserva d’anivellament

 • Pèrdues per deterioració dels crèdits per insolvències de deutors, fins a l’1% dels deutors existents a la conclusió de període impositiu.

 • Deducció de la recuperació del cost del bé recollit en les quotes d’arrendament pagades, quan s’adquireixen béns mobles o immobles en règim d’arrendament financer, amb el límit del coeficient màxim de taules multiplicat per 3.

1. Llibertat d’amortització per a inversions en immobilitzat material i inversions immobiliàries generadores d’ocupació.

Els elements nous de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, afectes a activitats econòmiques, poden ser amortitzats lliurement sempre que, durant els vint-i-quatre mesos següents a la data de l’inici del període impositiu en què els béns adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l’empresa s’incrementi respecte de la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors, i aquest increment es mantingui durant un període addicional de vint-i-quatre mesos.

La quantia de la inversió que es pot beneficiar del règim de llibertat d’amortització és la que resulti de multiplicar la xifra de 120.000 euros pel referit increment calculat amb dos decimals.

Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l’empresa i del seu increment es prenen les persones ocupades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

La llibertat d’amortització és aplicable des de l’entrada en funcionament dels elements que s’hi puguin acollir a ella.

El règim previst també és aplicable als elements encarregats en virtut d’un contracte d’execució d’obra subscrit en el període impositiu, sempre que la seva posada a disposició sigui dins dels dotze mesos següents a la seva conclusió. És igualment d’aplicació als elements de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries construïts per la mateixa empresa.

 • Atenció. Si s’aplica la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació, i la societat realitza més d’una activitat econòmica, no cal que l’element adquirit i l’increment d’ocupació es facin en la mateixa activitat, perquè el còmput de creació d’ocupació es fa en l’àmbit de contribuent i no d’activitat.

En el cas que s’incomplís l’obligació d’incrementar o mantenir la plantilla s’ha d’ingressar la quota íntegra que hagués correspost a la quantitat deduïda en excés més els interessos de demora corresponents. L’ingrés de la quota íntegra i dels interessos de demora es farà conjuntament amb l’autoliquidació corresponent al període impositiu en el qual s’hagi incomplert una obligació o l’altra.

 • Atenció. Els elements nous de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, afectes a activitats econòmiques, objecte d’un contracte d’arrendament financer i posats a la disposició de l’empresa en el període impositiu en el qual té la consideració de reduïda dimensió, poden gaudir de llibertat d’amortització a condició que s’exerciti l’opció de compra i es compleixin els requisits establerts sobre increment i manteniment d’ocupació.

2. Amortització accelerada per a béns de l’immobilitzat material, inversions immobiliàries i intangibles sense manteniment d’ocupació.

Els elements nous de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, així com els elements de l’immobilitzat intangible, afectes en tots dos casos a activitats econòmiques, posats a la disposició del contribuent en el període impositiu en el qual tingui la consideració d’empresa de reduïda dimensió, es poden amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització oficialment aprovades.

La Direcció General de Tributs considera, respecte dels immobilitzats intangibles, qualificats mercantilment com a actius de vida útil indefinida, als quals es refereix l’article 12.2 de la LIS, així com en el cas del fons de comerç, que es pot deduir el 150% de l’import que resulti d’aplicar per a ells l’amortització fiscal màxima del 5% (DGT V0540-20).

 • Atenció. Per aplicar l’amortització accelerada s’exigeix que l’element tingui coeficient en les taules, cosa que no passa, per exemple, en les obres de condicionament d’un local arrendat (DGT consulta V1957-12).

3. Pèrdues per deterioració dels crèdits per possibles insolvències de deutors

Els requisits perquè siguin deduïbles les perdudes per deterioració són els següents:

 1. L’entitat ha de ser considerada de reduïda dimensió en el període impositiu en el qual sigui deduïble la pèrdua.

 • Atenció. Si en un any el contribuent ha perdut la condició d’ERD, el saldo acumulat de la pèrdua per deterioració global d’insolvències reverteix de forma fraccionada a mesura que l’entitat procedeix a registrar les seves noves pèrdues per deterioració pel sistema individualitzat. És a dir, les noves pèrdues per deterioració no són fiscalment deduïbles fins que s’esgoti el saldo acumulat de la pèrdua per deterioració global registrada en exercicis anteriors.

 1. La quantia de la dotació no pot sobrepassar l’1% del saldo dels deutors existents a la conclusió del període impositiu.

A aquest efecte, no s’inclouen en aquest saldo els deutors sobre els quals s’hagués reconegut la pèrdua per deterioració dels crèdits per insolvències establertes en l’article 13.1 de la llei d’aquest impost i aquells altres les pèrdues per deterioració dels quals no tinguin el caràcter de deduïbles segons el que es disposa en aquest article.

 1. El saldo de la dotació efectuada per aquest mètode al tancament del període impositiu no pot excedir de l’1% dels citats deutors existents a la seva conclusió.

 2. Els contribuents que compleixin les condicions de l’article 101 de la LIS en els períodes impositius que s’iniciïn l’any 2021 i l’any 2022 poden deduir, en aquests períodes, les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l’impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l’obligació a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 13 d’aquesta llei sigui de tres mesos.

4. Reserva d’anivellament de bases imposables

Només poden aplicar aquest incentiu les entitats que tinguin la consideració d’empreses de reduïda dimensió (ERD) i que apliquin el tipus general (les entitats de nova creació no poden aplicar aquest incentiu fiscal en tributar a un tipus inferior que el general en els dos primers exercicis en què obtinguin beneficis)

Consisteix a reduir la base imposable de l’exercici com a màxim en un 10% del seu import, amb un límit quantitatiu de fins a 1.000.000.

Si en els 5 exercicis posteriors a la dotació d’aquesta reserva es genera una base imposable negativa, aquesta es redueix obligatòriament amb l’import de la reserva. Si transcorren cinc anys i no s’ha aplicat la reserva íntegrament, per no haver tingut durant aquest període bases negatives, l’import que resti se suma a la base imposable d’aquest últim exercici.

Per l’import minorat és obligatori dotar una reserva indisponible amb càrrec als beneficis de l’any en què es redueix la base. Si no existeixen beneficis suficients en l’exercici de reducció, s’ha de dotar en els exercicis següents quan sigui possible (la reserva només serà disponible quan el soci exerceixi el seu dret a separar-se de la societat, quan s’elimini, totalment o parcialment, a conseqüència d’operacions de reestructuració empresarial o quan una norma de caràcter legal així ho prevegi).

Ha de tenir present que, si el 2016 va aplicar la reserva d’anivellament i encara té pendent saldo per integrar d’aquest any, en aquest exercici ha de fer l’ajust positiu corresponent per la totalitat d’aquest saldo perquè ja hauran transcorregut els cinc anys que marca el legislador per retornar l’incentiu fiscal. La reserva que va dotar en aquest exercici passa a ser disponible.

Referència

Incentiu / Deducció / Límits

Llibertat d’amortització per a la inversió en elements nous de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries. Amb efectes des de l’01-01-2015, s’afegeix l’exigència que s’afectin activitats econòmiques.

Sempre que, durant els vint-i-quatre mesos següents a la data de l’inici del període impositiu en què els béns adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l’empresa s’incrementi respecte de la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors, i aquest increment es mantingui durant un període addicional de vint-i-quatre mesos.

Quantia de la inversió: el resultat de multiplicar 120.000 € per l’increment net de la plantilla mitjana.

Acceleració de l’amortització dels elements nous de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries i de l’immobilitzat intangible. Amb efectes des de l’01-01-2015, aquests elements patrimonials s’han d’afectar a les activitats econòmiques del contribuent.

Amortització en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització oficialment aprovades.

Pèrdues per deterioració dels crèdits per possibles insolvències de deutors.

És deduïble la pèrdua per deterioració dels crèdits per a la cobertura del risc derivat de les possibles insolvències fins al límit de l’1% sobre els deutors existents a la conclusió del període impositiu.

Per als exercicis iniciats durant el 2020 i el 2021, i per als contribuents que tinguin la consideració d’empreses de reduïda dimensió, es redueix de 6 a 3 mesos el termini que ha de transcórrer des del venciment de l’obligació fins a la meritació de l’impost, per poder deduir la despesa per deterioració de crèdits per la possible insolvència dels deutors.

Amortització d’elements patrimonials objecte de reinversió (elements de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a explotacions econòmiques). Desapareix amb efectes des de l’01-01-2015. Règim transitori: si els amortitzessin pel triple del coeficient de taules en exercicis iniciats abans de l’01-01-2015, conforme al que es preveu en el TRLIS, podran continuar fent-ho d’acord amb la disposició transitòria vint-i-vuitena de la nova LIS

Règim transitori: si els amortitzessin pel triple del coeficient de taules en exercicis iniciats abans de l’01-01-2015, podran amortitzar-se en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 3 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització oficialment aprovades.

Reserva d’anivellament

Amb efectes des de l’01-01-2015, s’introdueix un règim denominat “reserva d’anivellament de bases imposables negatives” que suposa una reducció de fins al 10% de la base imposable amb un límit màxim anual d’1 milió d’euros (o l’import que proporcionalment correspongui en cas que el període impositiu de l’entitat fos inferior a l’any).

Aquest benefici fiscal té les següents característiques:

La reducció que es faci en la base imposable per aquest motiu s’ha d’integrar en les bases imposables dels períodes impositius que concloguin en els cinc anys immediats i successius a la finalització del període en què s’hagués fet la minoració, a mesura que l’entitat obtingui BIN. L’import que no s’hagi integrat a la finalització d’aquest termini per no haver-se generat BIN suficient, s’addicionarà a la base imposable del període corresponent a la conclusió del termini.

S’ha de dotar amb càrrec als beneficis de l’exercici en el qual es faci la minoració una reserva per l’import de la minoració que serà indisponible durant el període de cinc anys anteriorment assenyalat. En cas que no es pugui dotar aquesta reserva, la minoració estarà condicionada al fet que es doti amb càrrec als primers beneficis d’exercicis següents respecte dels quals resulti possible realitzar aquesta dotació.

L’incompliment d’aquest requisit determina la integració en la base imposable de les quantitats que haguessin estat objecte de minoració, incrementades en un 5%.

Les quantitats destinades a la dotació d’aquesta reserva no es poden aplicar simultàniament al compliment de la reserva de capitalització regulada també en la LIS.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

By | 2024-07-11T12:30:01+02:00 11 juliol, 2024|Categories: Fiscals, new|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.