L’11 d’abril arrenca la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2022

/, new/L’11 d’abril arrenca la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2022

L’11 d’abril arrenca la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2022

Un any més als contribuents se’ns acosta l’hora de retre comptes amb Hisenda de les nostres obligacions fiscals respecte a la renda i el patrimoni respecte a l’exercici 2022, que inclou algunes novetats com els límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, modificacions en el mètode d’estimació objectiva (“mòduls”) o les novetats en la deducció per maternitat en situacions legal de desocupació així com el nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes.

El dia 11 d’abril arrenca la campanya de renda i patrimoni, una campanya en la qual, encara que no tenim gaires novetats, sí que hi ha alguns punts que convé tenir en compte, com els límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, modificacions en el mètode d’estimació objectiva (“mòduls”) o les novetats en la deducció per maternitat en situacions legal de desocupació així com el nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes.

Atenció. La campanya de la declaració de la renda i patrimoni corresponent a l’exercici 2022 arrenca l’11 d’abril i s’estendrà fins al 30 de juny de 2023, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des de l’11 d’abril fins al 27 de juny de 2023, tots dos inclusivament.

Per tant, els contribuents podran accedir a Renda WEB, per a modificar i presentar l’esborrany de la seva declaració, des de l’11 d’abril mitjançant algun dels sistemes d’identificació habituals.

 • Fraccionament del pagament: els contribuents podran fraccionar, sense interès ni cap recàrrec, l’import del deute tributari resultant de la seva declaració de l’IRPF, en dues parts: la primera, del 60 per 100 del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la segona, del 40 per 100 restant, fins al 6 de novembre de 2023, inclusivament. Els contribuents que domiciliïn el pagament del primer termini podran domiciliar el segon termini fins al 30 de setembre de 2023 i si no domicilien el primer podran domiciliar el segon fins al 30 de juny de 2023. En el cas dels contribuents que, en fraccionar el pagament, no desitgin domiciliar el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d’efectuar l’ingrés d’aquest termini fins al dia 6 de novembre de 2023, inclusivament, mitjançant el model 102.

Abans de fer les declaracions de renda i patrimoni de l’exercici 2022 ha de recopilar tots els documents que necessitarem i, especialment, obtenir les dades fiscals que ens proporciona l’AEAT. Recordi que és molt important revisar l’esborrany de la declaració amb atenció i, si és el cas, modificar-lo abans de la seva confirmació. Deixi’s assessorar per un professional expert…

Principals novetats IRPF 2022

1. Exempcions

1.1 Complement d’ajut a la infància per a beneficiaris de l’ingrés mínim vital

El complement d’ajut per a la infància que estableix l’article 11.6 de la Llei 19/2021, de 20 de desembre, té la naturalesa d’ingrés mínim vital, i per això està exempt de l’IRPF Aquest complement d’ajut per a la infància substitueix, a més, a l’assignació per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33 per 100, que es regulava en el Capítol I del títol VI del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, i que queda suprimida, si bé temporalment hi ha supòsits en els quals es permet mantenir la percepció d’aquesta assignació econòmica (principalment per a aquells beneficiaris que la percebien abans d’1 de juny de 2020 i no compleixen els requisits per a gaudir del complement d’ajut per a la infància).

1.2 Indemnitzacions percebudes en concepte de responsabilitat civil per danys personals pels familiars de les víctimes de l’accident del vol GWI9525

Amb efectes des del 31 de març de 2022 i exercicis anteriors no prescrits, el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març va declarar exemptes les indemnitzacions percebudes en concepte de responsabilitat civil per danys personals pels familiars de les víctimes de l’accident del vol GWI9525 de la companyia aèria alemanya Germanwings, esdevingut als Alps francesos el 24 de març de 2015, així com els ajuts satisfets per aquesta companyia aèria o per una entitat vinculada a aquesta última.

1.3 Exempció pels ajuts per danys personals ocasionats pels incendis que van tenir lloc en les comunitats autònomes relacionades en annex de l’Acord del Consell de Ministres, del 23 d’agost de 2022

Estan exemptes, d’acord amb el que es disposa en el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, els ajuts previstos en la Llei 17/2015, de 9 de juliol, per danys personals ocasionats pels incendis forestals que van tenir lloc en determinades comunitats autònomes, relacionades en l’annex de l’Acord del Consell de Ministres, de 23 d’agost de 2022.

1.4 Exempció per les subvencions i ajuts concedits per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis

La Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria va modificar la Llei de l’IRPF, per a ampliar l’àmbit dels ajuts i subvencions concedides per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis. Com a conseqüència, no s’integraran en la base imposable de l’IRPF en l’exercici 2021 i següents aquelles que haguessin estat concedides en virtut dels diferents programes establerts en els Reials Decrets 691/2021, 737/2020, 853/2021 i 477/2021.

2. Rendiments del treball. Retribucions derivades de relacions laborals de caràcter especial dels artistes en espectacles públics.

En relació amb els artistes d’espectacles públics, el Reial decret llei 5/2022, de 22 de març, ha modificat tant la Llei de l’Estatut dels Treballadors com el Reial decret 1435/1985, de l’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics.

3. Rendiment d’activitats econòmiques

3.1 Activitats econòmiques en estimació objectiva

3.1.1 Renúncia i conseqüències de la renúncia

 • Renúncia: excepcionalment per a l’exercici 2022 s’ha permès exercitar la renúncia o revocació de la renúncia a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva fins al 30 de gener de 2022. Ara bé, les renúncies o revocacions presentades per a l’any 2022, durant el mes de desembre de 2021 es van entendre presentades en període hàbil.

 • Conseqüències de la renúncia: els contribuents que van renunciar a l’aplicació en l’exercici 2021 del mètode d’estimació objectiva, d’acord amb el que es disposa en l’article 10 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, en l’exercici 2022 han pogut tornar a determinar el seu rendiment net conformement a aquest mètode, sense subjecció al termini mínim de tres anys de vinculació obligatòria al mètode d’estimació directa.

Per a això, els contribuents han d’haver revocat la renúncia anterior, de manera expressa durant el mes de gener de 2022, o bé de manera tàcita mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l’exercici 2022 en la forma disposada per al mètode d’estimació objectiva (és a dir, presentant el model 131).

3.1.2. Límits excloents:

 • S’amplia al període impositiu 2022 l’aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents fixats per als exercicis 2016 a 2021: tant els relatius al volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior derivat de l’exercici d’activitats econòmiques (250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals i 125.000 euros per a les operacions en les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari) com al volum de compres en béns i serveis (250.000 euros, excloses les adquisicions d’immobilitzat, per a totes les activitats en estimació objectiva -compreses també les activitats agrícoles, ramaderes i forestals-).

 • Per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals s’aplica el límit excloent per al volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior (250.000 euros anuals, per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades pel contribuent) i, per al volum de compres en béns i serveis, la quantitat de 250.000 euros, excloses les adquisicions d’immobilitzat, per a totes les activitats en estimació objectiva, prevista en la Llei de l’IRPF i l’aplicació del qual s’amplia a l’exercici 2022.

3.1.3. Determinació del rendiment net previ:

L’Ordre HFP/1335/2021, de l’1 de desembre manté per a l’exercici 2022 la quantia dels signes, índexs o mòduls de l’exercici anterior.

No obstant això, l’Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre per la qual es desenvolupen per a l’any 2023 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA introdueix diverses mesures excepcionals que es concreten a continuació:

3.1.4. Determinació del rendiment net minorat

Per a les activitats agrícoles i ramaderes, amb la finalitat de compensar l’increment del cost de determinats inputs, s’estableix la possibilitat d’aplicar sobre el rendiment net previ, abans de l’amortització de l’immobilitzat material i intangible, les següents reduccions:

 • Reducció del 35 per 100 del preu d’adquisició del gasoil agrícola.

 • Reducció del 15 per 100 del preu d’adquisició dels fertilitzants.

En tots dos casos, les adquisicions han de ser necessàries per al desenvolupament d’aquestes activitats, s’han d’haver efectuat en l’exercici 2022 i figurar documentades en factures emeses en aquest període que compleixin els requisits pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

3.1.5. Determinació del rendiment net de mòduls

L’índex corrector per pinsos adquirits a tercers s’estableix en el 0,50 per 100 i l’índex per cultius en terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica es fixa en el 0,75 sobre el rendiment procedent dels cultius realitzats en terres de regadiu per energia elèctrica.

Per a l’aplicació d’aquest índex s’elimina a més el requisit que el consum elèctric diari mitjà, en termes d’energia facturada en kWh, de la factura del mes del període impositiu amb més consum sigui, almenys, 2,5 vegades superior al corresponent a la de dos mesos del mateix període impositiu.

3.1.6. Determinació del rendiment net de l’activitat: reduccions aplicables

 • Reducció general: s’eleva del 5 al 15 per 100 la reducció general aplicable sobre el rendiment net de mòduls obtingut en el període impositiu 2022 pels contribuents en estimació objectiva.

 • Reducció Lorca: es manté la reducció del 20 per 100 del rendiment net per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal a Lorca (Múrcia), aplicable només per determinar el rendiment net en les activitats diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals.

 • Reducció illa de la Palma: s’estableix una reducció del 20 per 100 del rendiment net que podran aplicar els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques a l’illa de la Palma.

Aquesta reducció, a diferència de la de Lorca, s’aplica a totes les activitats econòmiques que determinin el rendiment net en el mètode d’estimació objectiva, incloses les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

4. Guanys i pèrdues patrimonials

4.1 Transmissions o reemborsaments d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva regulades en la Llei 35/2003

Amb efectes des de l’1 de gener de 2022, s’ha modificat la Llei de l’IRPF amb la finalitat d’homogeneïtzar el tractament de les inversions en determinades institucions d’inversió col·lectiva, conegudes com a fons i societats d’inversió cotitzades (ETF, per les seves sigles en anglès), amb independència del mercat, nacional o estranger en el qual cotitzin. Així, s’estén a les institucions d’inversió col·lectiva cotitzades que cotitzin en borsa estrangera el tractament de les quals cotitzen en borsa espanyola respecte a la no aplicabilitat del règim de diferiment.

Tingui’s en compte que la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, en relació amb l’impost sobre societats va establir requisits addicionals perquè les societats d’inversió de capital variable (SICAV) puguin aplicar el tipus de gravamen de l’1 per 100. Aquesta modificació va acompanyada d’un règim transitori per a les SICAV que acordin la seva dissolució i liquidació, que té per finalitat permetre que els seus socis puguin traslladar la seva inversió a altres institucions d’inversió col·lectiva que compleixin els requisits per a mantenir el tipus de gravamen de l’1% en l’impost sobre societats.

No obstant això, la mateixa Llei 11/2021 va afegir una nova disposició transitòria trenta-sisena de la Llei de l’IRPF per a establir un règim transitori que permet a les adquirides en mercats estrangers abans de l’1 de gener de 2022 continuar aplicant el règim de diferiment, amb l’excepció que la reinversió s’ha d’efectuar en altres institucions d’inversió col·lectiva diferents d’ETF.

4.2 Percepció de les primes satisfetes per l’atorgament d’un contracte d’opció de compra

A l’efecte de la declaració dels guanys i pèrdues patrimonials s’ha de tenir en compte que les sentències del Tribunal Suprem núm. 803/2022 i 804/2022, totes dues de 21 de juny, han fixat com a criteri interpretatiu que la renda obtinguda pel propietari d’un bé immoble a canvi d’oferir el dret d’opció de compra sobre aquest (la prima del contracte) constitueix un guany patrimonial que s’ha d’integrar en la renda de l’estalvi (i no en la renda general) quan implica una transmissió, derivada del lliurament de facultats pròpies del dret de propietat a les quals temporalment renuncia el titular.

El concedent (propietari) s’obliga a no disposar del bé durant el termini d’opció a canvi d’un preu i constitueix un dret real d’adquisició preferent a favor de l’optant, innat o implícit en el dret de propietat, del qual se’n separa, el que suposa una transmissió i consegüentment genera un guany que és independent del que, si és el cas, es pot produir posteriorment en cas de venda.

4.3 Ajut de 200 euros a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni

L’article 31 del Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, va introduir, amb la finalitat de pal·liar l’efecte perjudicial en els preus ocasionat per la crisi energètica derivada de la invasió d’Ucraïna, un ajut denominat “Línia directa d’ajuts a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni” que va consistir en un pagament únic de 200 euros, per a les persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni, que siguin assalariats, autònoms o aturats. Aquest ajut té per als seus beneficiaris la consideració de guany patrimonial.

4.4 Bo Cultural Jove

La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 va crear, amb efectes de l’1 de gener de 2022, el denominat “Bo Cultural Jove” destinat a facilitar l’accés del públic jove a la cultura.

Es tracta d’un ajut que es concedeix per una única vegada i els beneficiaris del qual són aquells joves que compleixin divuit anys durant l’any 2022 i que compleixin determinats requisits. El bo té un import màxim de 400 euros per beneficiari i s’ha d’utilitzar per a l’adquisició de productes i serveis culturals oferts per les entitats que s’adhereixin al programa, durant el termini màxim d’un any des de la seva concessió: transcorregut aquest termini el bo es cancel·la automàticament i el beneficiari ja no podrà disposar l’import no utilitzat. Aquest ajut té per als seus beneficiaris la consideració de guany patrimonial en l’import que hagi estat efectivament utilitzat pel beneficiari.

5. Base liquidable

5.1 Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

 • Aportacions anuals màximes (excepte per a assegurances col·lectives de dependència) i límit màxim conjunt de reducció

A conseqüència de les modificacions que ha introduït per la Llei 22/2021 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022, en els límits de reducció per aportacions a sistemes de previsió social, el límit general passa de 2.000 a 1.500 euros, mentre que s’eleva de 8.000 a 8.500 euros l’increment addicional d’aquest límit i no només mitjançant la realització de contribucions empresarials, com ja va succeir en 2021, sinó també mitjançant aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social sempre que aquestes aportacions siguin d’igual o inferior import a la respectiva contribució empresarial.

A aquest efecte, es consideren com a aportacions del treballador les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisió del treballador.

D’altra banda, la Llei 12/2022, de 30 de juny, ha aprovat el marc regulador dels productes paneuropeus de pensions individuals.

 • Excés d’aportacions realitzades i no reduïdes en els exercicis anteriors

Quant a la manera d’aplicar els excessos d’aportacions i contribucions que no haguessin pogut ser objecte de reducció en exercicis anteriors, per a l’exercici 2022, a conseqüència dels nous límits aplicables a les reduccions per aportacions i contribucions empresarials, s’ha procedit a modificar el Reglament de l’IRPF, amb la intenció de facilitar l’aplicació dels excessos pendents de reducció i mitigar la seva complexitat. Per a això, s’elimina l’aplicació proporcional dels excessos entre aportacions o contribucions, i es permet l’aplicació del límit màxim incrementat (1.500 + 8.500 euros) amb independència de la procedència de les quantitats aportades, entenent que l’any en el qual s’haguessin abonat van respectar les aportacions anuals màximes.

D’altra banda, els excessos corresponents a les primes d’assegurances col·lectives de dependència s’imputaran respectant els seus propis límits.

 • Disponibilitat anticipada de drets consolidats per a contribuents afectats per l’erupció volcànica de l’illa de la Palma

Perquè els afectats per l’erupció volcànica de l’illa de la Palma puguin atendre les necessitats sobrevingudes de liquiditat, el Reial decret llei 20/2021, de 5 d’octubre, va establir, amb caràcter excepcional i exclusivament durant el període comprès entre el 6 d’octubre de 2021 i el 5 de juliol de 2022, la possibilitat que els partícips de plans de pensions, així com els assegurats dels plans de previsió assegurats i plans de previsió social empresarial i els mutualistes de mutualitats de previsió social puguin disposar anticipadament en determinats supòsits dels seus drets consolidats, fixant les condicions i un import màxim de disposició.

6. Mínim personal i familiar. Mínim autonòmic

Les comunitats autònomes d’Andalusia i de Galícia, i la Comunitat Valenciana han establert per primera vegada per a 2022, en l’exercici de les seves competències normatives, les quanties corresponents al mínim del contribuent i als mínims per descendents, ascendents i discapacitat, que han d’aplicar els contribuents residents en el territori d’aquesta comunitat autònoma per al càlcul del gravamen autonòmic.

Així mateix, la Comunitat de Madrid, que tenien aprovats imports del mínim per descendents, passa a regular la totalitat dels imports corresponents al mínim del contribuent, mínims per descendents, per ascendents i per discapacitat.

7. Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial en activitats econòmiques en estimació directa

7.1 Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals espanyoles i deducció per producció de determinats espectacles en viu

La Llei 38/2022, de 27 de desembre, ha modificat amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021, l’article 39.7 de la LIS introduint, en relació amb l’aplicació de les deduccions dels apartats 1 i 3 de l’article 36 de la LIS per part dels contribuents que financin els costos de la producció (finançadors) de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics, de sèries audiovisuals i d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals, les següents novetats:

 1. El contribuent que participi en el finançament (d’ara endavant finançador) pot aplicar la deducció no només per les quantitats destinades a finançar la totalitat o part dels costos de la producció, sinó també per les despeses per a l’obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit del 30 per 100 dels costos de producció.

 2. Les quantitats per a finançar costos de producció que donen dret a l’aplicació de les deduccions de l’article 36, apartats 1 i 3 de la LIS, es podran aportar en qualsevol fase de la producció, amb caràcter previ o posterior al moment en què el productor incorri en els costos de producció, eliminant la referència que indicava que l’inversor aplicaria anualment la deducció, en funció de les aportacions desemborsades en cada període impositiu.

 3. A conseqüència de poder aportar quantitats per al finançament en qualsevol fase de la producció, el contracte de finançament es podrà signar així mateix en qualsevol fase de la producció.

 4. El finançador podrà aplicar les deduccions previstes en els apartats 1 i 3 de l’article 36 de la LIS en les condicions i termes en ells assenyalats i determinant el seu import en les mateixes condicions que s’haguessin aplicat al productor, sempre que hagin estat generades per aquest últim.

 5. S’introdueix la prohibició d’aplicar la deducció quan el finançador està vinculat en el sentit de l’article 18 de la LIS amb el contribuent que generi el dret a la deducció.

 6. S’exigeix que l’import de la deducció que aplica el finançador s’haurà de tenir en compte a l’efecte de l’aplicació del límit conjunt del 25 per 100 establert en l’apartat 1 de l’article 39 de la LIS. No obstant això, aquest límit s’elevarà al 50 per 100 quan l’import de la deducció que correspongui al finançador sigui igual o superior al 25 per 100 de la seva quota íntegra minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.

8. Deducció per residència habitual i efectiva a l’illa de la Palma durant els períodes impositius 2022 i 2023

La Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023 ha modificat la Llei de l’IRPF per a permetre que, exclusivament en els períodes impositius 2022 i 2023, els contribuents amb residència habitual i efectiva a l’illa de la Palma puguin aplicar la deducció prevista per als residents a Ceuta i Melilla en l’article 68.4.1r d’aquesta Llei de l’IRPF.

9. Deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges

S’amplia un any més l’àmbit temporal d’aplicació de la deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges d’acord amb el que es disposa en el Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre.

10. Deducció per maternitat

Per als períodes impositius 2020, 2021 i 2022, la disposició final cinquena de la Llei 6/2023, de 17 de març, dels mercats de valors i dels serveis d’inversió incorpora un nou apartat 4 en la disposició addicional trenta-vuitena de la Llei de l’IRPF, per a estendre l’àmbit d’aplicació de la deducció per maternitat a les dones que, a partir de l’1 de gener de 2020, es trobin en alguna de les següents situacions:

 • Situació legal de desocupació per suspensió del contracte de treball (ERTO amb suspensió total – Víctimes de violència de gènere).

 • Període d’inactivitat productiva, en cas de ser treballadores fixes-discontínues.

 • Prestació per cessament d’activitat, per a treballadores autònomes a conseqüència de la suspensió de l’activitat econòmica desenvolupada.

La deducció s’aplicarà pels mesos en què la contribuent es trobi en alguna de les citades situacions, sempre que es compleixin la resta de requisits establerts en l’article 81 de la Llei de l’IRPF, amb excepció d’aquells en què, havent aplicat la deducció de manera efectiva, no s’hagués regularitzat.

Així mateix, i amb la finalitat de facilitar la seva aplicació pels mesos de 2020 i 2021 respecte dels quals es compleixin els requisits assenyalats, es preveu que es practiqui de manera separada en la declaració de l’IRPF corresponent al període impositiu 2022.

NOU IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT DE LES GRANS FORTUNES

La Llei 38/2022, de 27 de desembre, ha creat l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (d’ara endavant “IGF”), que es configura com un tribut de caràcter directe, naturalesa personal i complementari de l’impost sobre el patrimoni que grava el patrimoni net de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d’euros.

L’impost es configura amb caràcter temporal i, en principi, resultarà d’aplicació exclusivament per als exercicis 2022 i 2023.

La meritació es produeix el 31 de desembre de cada any i, per tant, a aquesta data s’haurà de verificar l’import del patrimoni net, així com el compliment dels requisits i condicions per a determinar la base imposable de l’impost.

Tal com indica l’Exposició de Motius de la norma, l’IGF coincideix en la seva configuració amb l’IP tant en el seu àmbit territorial, exempcions, subjectes passius, bases imposable i liquidable, meritació i tipus de gravamen com en el límit de la quota íntegra. La diferència fonamental resideix en el fet imposable atès que només grava aquells contribuents amb un patrimoni net superior a 3.000.000 €.

L’escala de gravamen de l’IGF coincideix amb la prevista en la Llei de l’IP amb la particularitat que pels primers 3.000.000 € de base liquidable no es generarà cap tributació:

Base liquidable

Fins a euros

Quota

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

2.347.998,03

1,7

5.347.998,03

39.915,97

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06

152.223,93

En endavant

3,5

S’assenyala que la quota íntegra d’aquest impost conjuntament amb les quotes de l’IRPF i de l’IP, no pot excedir, del 60% per als subjectes passius per obligació personal.

Així mateix, i amb la finalitat d’evitar situacions de doble imposició, s’estableix que de la quota de l’IGF es podrà deduir la quota que els contribuents hagin satisfet en l’IP.

El caràcter complementari amb l’impost sobre el patrimoni s’aconsegueix en l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes mitjançant la deducció en la quota efectivament satisfeta en aquest impost, al marge de les deduccions i bonificacions aplicades. Tot això per evitar l’efecte de doble imposició, ja que els subjectes passius de l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes només tributaran per la part del seu patrimoni que no hagi estat gravat per la seva comunitat autònoma.

Model 718 “Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes”

En la pàgina web del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, s’ha publicat el Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el model 718 “Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes”, es determina el lloc, forma i terminis de la seva presentació, les condicions i el procediment per a la seva presentació, que ha de ser presentat electrònicament a través d’Internet, entre l’1 i el 31 de juliol de 2023 (sense perjudici del termini per a la domiciliació bancària del pagament del deute) i serà aplicable per primera vegada al model 718 corresponent a l’exercici 2022.

El que no podem oblidar…

Abans de fer la declaració de renda de l’exercici 2022 ha de recopilar tots els documents que necessitarem i, especialment, obtenir les dades fiscals que ens proporciona l’AEAT. Recordi que és molt important revisar l’esborrany de la declaració amb atenció i, si és el cas, modificar-lo abans de la seva confirmació.

Tingui en compte les següents alertes per a revisar-les:

 • Titularitat de rendes: és freqüent que uns interessos o guanys i les seves respectives retencions tinguin una titularitat formal (en l’entitat financera o en la gestora) que no es correspon amb la titularitat jurídica i fiscal. Per exemple pot estar a nom d’un dels cònjuges i pertànyer a tots dos (a la societat de guanys) o pot ser que estigui a nom d’un cònjuge i la seva filla o fill i ser només l’altre cònjuge.

 • Circumstàncies personals i familiars: naixement de fills, matrimoni, separació, adopció, defunció d’algun membre de la família, anualitats per aliments, la discapacitat que tinguem reconeguda des de 2022, etc.

 • Forma de tributació: hem d’examinar si ens convé més la tributació conjunta o individual.

 • Rendiments del treball: l’esborrany no resta les despeses de quotes sindicals, ni col·legials o de despeses de defensa jurídica.

 • Conferències i cursos: és relativament freqüent que el pagador d’aquestes rendes les imputi com a activitats professionals i s’hagin obtingut com a rendes del treball. L’error, entre altres efectes, ens impedirà declarar a través de l’esborrany. També és possible que succeeixi a l’inrevés, que siguin rendiments d’activitats i ens els imputin com a treball.

 • Administradors de societats: pot ser que, com el règim de Seguretat Social en el qual s’enquadren, és el de treballadors autònoms, l’esborrany no contempli aquests pagaments a la Seguretat Social com a deduïbles de les rendes del treball obtingudes de la societat.

 • Aportacions a partits polítics: existeix dret a una deducció i l’AEAT no té aquesta dada controlada.

 • Imputacions de rendes immobiliàries: pot succeir que els immobles en proindivís s’imputin al 100% a un sol dels copropietaris i no consti el percentatge real de titularitat de cada contribuent.

 • Places de garatge o traster: com que tenen referència cadastral diferent, pot ser que, encara que els hàgim adquirit amb l’habitatge, se’ns imputi una renda per la seva utilització.

 • Deducció per adquisició d’habitatge, sobra la qual l’esborrany segurament no contemplarà els aspectes següents:

 1. Despeses inherents a l’adquisició: notaria, registre, comissions, impostos, etc.

 2. Quantitats satisfetes a promotor o constructor. Deducció dels pagaments mentre està en construcció el futur habitatge habitual.

 3. Recordi que des de l’exercici 2013 se suprimeix la deducció per adquisició d’habitatge, si bé es manté un règim transitori per a les adquisicions realitzades amb anterioritat a 01-01-2013.

 • Deduccions autonòmiques:

 1. Circumstàncies personals i familiars: naixement, etc.

 2. Adquisició de llibres de text

 3. Inversions mediambientals

 4. Lloguer per a joves

 5. Dones o joves emprenedores

 6. Adquisició de segona residència al medi rural (joves)

No obligats a presentar declaració amb resultat a ingressar (per error en les retencions).

 • Si som empresaris o professionals, caldrà quadrar els ingressos i despeses de l’activitat econòmica amb altres models presentats com ara els d’IVA, retencions, declaració d’operacions amb tercers, etc.

 • Hem de comprovar si hem fet operacions vinculades en l’exercici, la qual cosa pot succeir si som socis o administradors de societats o si som cònjuges o parents de socis o administradors. Hem de tenir bona cura de valorar les operacions dutes a terme amb les societats a les quals estiguem vinculades a valor de mercat.

 • Comprovar el règim econòmic del matrimoni, situació civil del declarant, identificar els membres de la unitat familiar així com altres persones que donin dret a reduccions, deduccions o a l’aplicació del mínim familiar.

 • També comprovar les declaracions d’exercicis anteriors, o si és el cas, sol·licitud de devolucions.

 • Cal comprovar també si es té o no obligació de declarar per IRPF, i si constitueix unitat familiar optar per declaració individual o conjunta.

 • Si estiguéssim obligats a declarar l’impost sobre el patrimoni, hem de preveure que aquesta declaració només es podrà presentar per Internet i, en aquest cas, també l’IRPF només es pot presentar per via telemàtica.

A més s’ha de tenir en compte la següent documentació:

 • Certificats: de treball, desocupació, invalidesa, de retencions emès pels inquilins de locals llogats, rendiments i retencions de comptes bancaris, dipòsits, assegurances, dividends o compres de bons i pagarés, d’ingressos i retencions d’activitats agràries i professionals, de compravenda de valors, de premis, d’aportacions a plans de pensions, mutualitats o de préstecs.

 • Llibres registres d’activitats empresarials i professionals.

 • Si se’n porten, llibres de comptabilitat.

 • Si és comuner en una comunitat de béns que desenvolupa activitats econòmiques o les seves rendes superen els 3.000 €/any, la notificació que hagi emès aquesta comunitat en la qual s’ha d’incloure informació sobre la renda de l’entitat que se li atribueix, especificant diferents tipus d’ingressos, les bases de les deduccions que li corresponen i l’import de les retencions atribuïbles.

 • Si executa una activitat econòmica, convé tenir a la vista les declaracions tributàries de l’exercici 2022: IVA, declaracions trimestrals i resum anual; retencions, autoliquidacions trimestrals i resum anual; model 347, model 720, etc.

 • Justificants d’ingressos i despeses corresponents als rendiments del capital immobiliari.

 • Rebuts de l’impost sobre béns immobles, en ells trobarem un justificant de la despesa de tributs de l’immoble llogat, o de despeses en l’activitat professional si hi està afecte l’immoble o, almenys, el número de referència cadastral que l’administració ens exigirà consignar per a l’habitatge habitual i altres immobles.

 • Justificants de l’adquisició i alienació de béns que ens poden haver originat guanys o pèrdues patrimonials.

 • Declaracions d’exercicis anteriors.

Atenció. No oblidi aquesta documentació a l’hora de recopilar la seva documentació:

 • Dades fiscals subministrades per l’AEAT

 • Dades d’identificació: DNI, NIF, dades familiars, etc.

 • Certificat de retencions sobre salaris (treball).

 • Certificat de prestacions i retencions (pensions i desocupació).

 • Certificat dels comptes bancaris (comptes corrents, llibretes i dipòsits a terminis).

 • Certificat d’ingressos en compte-habitatge

 • Rebut de l’impost sobre béns immobles (cases, locals, garatges).

 • Factures i rebuts de compra d’habitatge (habitatge habitual).

 • Certificat de préstec per a habitatge (habitatge habitual o per llogar).

 • Rebuts de lloguers cobrats i factura de despeses (cases, locals, garatges).

 • Certificat de retencions sobre lloguers de locals (locals comercials donats per llogar).

 • Escriptura de venda o donació d’immobles (venda de cases, locals, garatges).

 • Certificat de valors cotitzats (accions, deute públic o privat).

 • Certificat de valors no cotitzats (accions i participacions socials).

 • Certificat o “estat de posició” de fons d’inversió (FIM, FIAMM, SIM, SICAV).

 • Certificat d’assegurances de vida, jubilació i malaltia (inclosos els subscrits per a obtenir un préstec hipotecari per a la compra d’habitatge habitual).

 • Certificats d’invalidesa i d’acreditació de la necessitat d’obres d’adequació en l’habitatge de minusvàlids.

 • Certificat del pla de pensions.

 • Llibres comptables (empresaris i professionals).

 • Impresos de les declaracions fiscals obligatòries (empresaris i professionals).

 • Certificats de retenció de professionals.

 • Rebut de donatius a entitats benèfiques.

Amb la finalitat de poder-li oferir un millor servei, li preguem que prepari com més aviat millor la documentació necessària per poder-la analitzar conjuntament.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

By | 2023-04-03T17:10:04+02:00 3 abril, 2023|Categories: Fiscals, new|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.