Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). Té de termini fins al 31 de març de 2020

/, Fiscals, new/Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). Té de termini fins al 31 de març de 2020

Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). Té de termini fins al 31 de març de 2020

Un any més, i malgrat l’estat d’alarma pel COVID-19, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2019 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al pròxim 31 de març. Aquest any 2020 no serà una excepció, perquè entre les mesures de suspensió adoptades fins avui amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març no s’ha modificat el termini de presentació de les declaracions informatives competència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Atenció. Excepte canvis d’última hora pels quals el Govern modifiqui els terminis de presentació de les declaracions informatives, que els mantindrem informat, avui dia s’ha de seguir presentant aquesta declaració d’acord amb els terminis i el calendari oficial de l’Agència Tributària. 

Aquest model s’haurà de presentar per via telemàtica (Internet), sense que sigui possible la presentació en paper. Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per Internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els quatre dies naturals següents al de finalització d’aquest termini.

Per a aquells que van presentar el model 720 anteriorment, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l’any passat. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Els contribuents hauran d’informar sobre els béns i drets que tenen a l’estranger, tant comptes en entitats financeres, com béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts fora d’Espanya. S’exclou d’aquesta obligació de declarar quan el seu valor no superi els 50.000 euros per cada tipus de bé o dret.

Quins tipus de béns i drets es declaren?

 • Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger. Es detallarà la seva identificació, situació (país, localitat, carrer, número), la data d’adquisició i el valor d’adquisició (dependrà de si es tracta de la plena propietat, l’usdefruit, la nua propietat o altres casos).

 • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger. S’ha d’incloure la denominació de l’entitat bancària, el seu domicili, la identificació dels comptes, les dates d’obertura o cancel·lació, el saldo a 31 de desembre, el saldo mitjà de l’últim trimestre, data en la qual es va deixar de tenir la condició de titulars, representants, autoritzats, beneficiaris o persona amb poder de disposició.

 • Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.

 • En el supòsit dels valors haurà de constar la raó social de l’entitat o del tercer cessionari, així com el domicili, saldo a 31 de desembre i número, classe d’accions i valor.

 • En el cas dels drets s’inclouen els drets representatius de la cessió a tercers de capitals propis.

 • Pel que fa a les assegurances cal informar sobre el nom de l’entitat asseguradora, el domicili i el valor de rescat de la pòlissa a 31 de desembre.

 • Quant a les rendes temporals o vitalícies s’ha d’informar sobre la raó social de l’entitat asseguradora, el seu domicili i el valor de capitalització a 31 de desembre.

En relació als béns i drets que han de ser objecte de declaració, existeixen diversos matisos que s’ha de tenir en compte com els que detallem a continuació:

 • S’han de declarar els comptes bancaris en els quals existeixi una titularitat compartida, quan existeixi un saldo a 31 de desembre superior als 50.000 euros.

 • També s’haurà de declarar la titularitat compartida que recaigui sobre béns immobles quan el valor d’adquisició superi els 50.000 euros a 31 de desembre.

Atenció. Si l’any passat va presentar el model 720 perquè disposava de dipòsits bancaris, valors (accions, fons d’inversió, assegurances, etc.) o immobles a l’estranger valorats en més de 50.000 euros, entre gener i març de cada any, haurà de tornar a presentar aquest model en qualsevol d’aquests dos supòsits:

 • Si el valor dels seus béns augmenta en més de 20.000 euros.

 • O bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns prèviament declarat.

Quins subjectes estan obligats?  

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.) estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa anual, sempre que siguin titulars o autoritzats en comptes a l’estranger el saldo conjunt dels quals sigui superior a 50.000 euros.

Així mateix, tenen obligació de declarar la informació els titulars de valors, accions, fons, assegurances de vida, béns immobles o qualssevol altres actius situats o dipositats a l’estranger, per un import superior conjunt a 50.000 euros. A més dels titulars jurídics, i tret que apliqui alguna exoneració que s’hagi d’analitzar detingudament, estan obligats els coneguts com a titulars reals, això és, aquells que posseeixin o controlin més del 25% dels esmentats actius a través d’entitats amb personalitat jurídica o sense.

Pot haver-hi moltíssimes persones obligades, en particular estrangers residents, perquè n’hi ha prou amb tenir una petita part (encara que sigui un 1%) d’una o diversos comptes a l’estranger amb saldo superior a 50.000 € (o fins i tot no tenir res i ser un simple autoritzat), o tenir una petita part d’un immoble amb valor superior a aquesta quantitat.

Atenció amb les sancions per no declarar el model 720

La sanció per no presentar declaració o fer-ho amb errors o omissions és de 5.000 euros per dada o grup de dades, amb un mínim de 10.000 euros per cada grup de béns. La sanció per presentar-la fora de termini és de 100 euros per dada amb un mínim de 1.500 euros per cada grup.

A més d’aquesta sanció, la normativa estableix una altra greu conseqüència tant per no complir l’obligació d’informar com per fer-ho fora de termini, i és que Hisenda pot arribar a considerar que els béns a l’estranger són guany patrimonial no justificat i cobrar per l’IRPF una quota fins al seu tipus màxim marginal o en l’impost sobre societats, sobre el seu valor més una sanció addicional del 150% sobre aquesta quota. I això fins i tot encara que aquests béns i drets procedeixin de períodes prescrits.

En qualsevol cas, la Direcció General de Tributs recentment ha suavitzat aquest punt, interpretant que no es procedirà a aquesta regularització quan es pugui provar que els béns i drets a l’estranger no declarats en termini provenen de rendes declarades o de rendes obtingudes en exercicis en els quals no es va tenir la consideració de resident fiscal a Espanya i, per tant, de contribuent de l’IRPF.

D’altra banda, el duríssim règim sancionador associat al model 720 es troba actualment sota revisió en l’àmbit europeu. La Comissió Europea ha fet diversos avisos, entre altres mitjançant un dictamen amb data de 15 de febrer de 2017, on considera que la normativa espanyola en la matèria infringeix la lliure circulació de persones, la lliure circulació de treballadors, la llibertat d’establiment, la lliure prestació de serveis i la lliure circulació de capitals en la mesura en què estableix un règim de declaració fiscal en el marc del model 720 que sembla discriminatori i desproporcionat tenint en compte la jurisprudència pertinent del Tribunal de Justícia.

No obstant això, la normativa reguladora del model 720 no ha estat modificada pel legislador espanyol, i l’Agència Tributària continua imposant sancions derivades d’aquesta normativa perquè, en definitiva, segueix en vigor. Per això, la Comissió Europea hauria denunciat a l’octubre del 2019 a l’Estat espanyol davant el Tribunal de Justícia de la UE. Sol·licitant l’anul·lació d’aquest onerós règim associat al model 720. No obstant això, la denúncia segueix sense ser resolta. És per això que l’obligació continua en vigor i continua sent aplicada per l’AEAT.

En aquest sentit, és important destacar una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, de 28 de novembre de 2018, en la qual el contribuent va al·legar desproporció en la sanció amb suport en el Dictamen de la Comissió Europea en què requeria a Espanya per a modificar la seva legislació en la matèria.

També podem destacar la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 31 de maig de 2018, cas C-190/17, atès que el Tribunal estableix que la imposició de sancions desproporcionades per qüestions formals, és contrari a l’ordenament europeu.

Tenint en compte l’anterior, hi ha arguments suficients en el panorama actual per impugnar les sancions que s’imposin per presentació fora de termini del model 720.

Exemple:

Si un obligat tributari ha de presentar el model 720 per una sèrie de comptes bancaris oberts a l’estranger, i presenta informació sobre els tres comptes recollits en el quadre següent ometent o consignant dades/conjunts de dades de manera incompleta, inexacta o falsa. En el quadre següent es recullen els tres comptes sobre els quals s’informa en el model 720, es recullen les dades correctes ombrejades i amb una “X” les dades/conjunts de dades omeses/incompletes/inexactes/falses.

Dades o conjunts de dades

© Raó social (den.) + domicili

© Identificació completa CCC

data d’obertura / concessió

saldo a 31/12

saldo mitjà últim trimestre

X

Compte 1

X

Compte 2

X

Compte 3

S’han omès o declarat de manera incompleta/inexacta/falsa incompleta tres dades o conjunts de dades de tres comptes diferents (de tres registres diferents). 

La sanció mínima opera per cada obligació d’informació, en aquest cas la sanció mínima serà de 10.000 euros.

La sanció corresponent al cas plantejat en el qual s’incompleix l’obligació d’informar, ometent o bé declarant de manera incompleta, inexacta o falsa, dos conjunts de dades i una dada, serà de 15.000 euros (5.000 euros/dada o conjunt de dades).

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

By | 2020-03-30T13:32:21+02:00 30 març, 2020|Categories: Extrangeria, Fiscals, new|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.