Quan puc emetre factures simplificades?

/, new/Quan puc emetre factures simplificades?

Quan puc emetre factures simplificades?

En determinats casos la seva empresa pot emetre factures simplificades. Sàpiga en què consisteixen aquest tipus de factures, quan poden emetre’s i quins aspectes principals ha de tenir en compte.

La factura simplificada, com el seu nom indica, exigeix menys esments i contingut que la factura completa, d’aquí el seu ús generalitzat, no obstant això, no pot emprar-se en totes les operacions de lliurament de béns o prestacions de serveis.

Enfront d’una factura ordinària o completa, una factura simplificada (que substitueix els denominats tiquets) és un tipus de factura que es pot emetre sempre que s’estigui en un dels supòsits permesos per la normativa per a emetre aquestes factures.

Les factures simplificades tenen un contingut més reduït que les factures completes o ordinàries i, amb algunes excepcions, podran expedir-se, a elecció de l’obligat a la seva expedició, quan el seu import no excedeixi de 400 euros, IVA inclòs, quan es tracti de factures rectificatives o quan el seu import no excedeixi de 3.000 euros, IVA inclòs i es tracti, en aquest últim cas, d’algun dels supòsits respecte dels quals tradicionalment s’ha autoritzat l’expedició de tiquets en substitució de factures.

La major part de les factures que s’emeten en l’actualitat són factures simplificades, sobretot per la seva quantia.

Requisits per a emetre una factura simplificada

En uns certs supòsits la seva empresa pot emetre factures simplificades, amb menys dades (l’emissió de factures simplificades pot fer-la de manera simultània a la de factures completes; només haurà d’utilitzar una sèrie separada per a cada tipus de factura). Això és possible:

 • En cas de factures l’import de les quals no superi els 400 euros, IVA inclòs.

 • En cas de factures rectificatives, independentment del seu import (en aquests casos es fa referència a una factura prèvia -la rectificada- que ja conté les dades legals).

 • En les següents operacions, quan el seu import no excedeixi de 3.000 euros, IVA inclòs:

  • Vendes al detall. Es consideren vendes al detall els lliuraments de béns mobles corporals o semovents en els quals el destinatari de l’operació no actuï com a empresari o professional, sinó com a consumidor final d’aquells. No es reputaran vendes al detall les que tinguin per objecte béns que per les seves característiques objectives, envasat, presentació o estat de conservació siguin principalment d’utilització empresarial o professional.

  • Vendes o serveis en ambulància.

  • Vendes o serveis a domicili del consumidor.

  • Transport de persones i els seus equipatges.

  • Serveis d’hostaleria i restauració prestats per restaurants, bars i establiments similars, així com el subministrament de menjars i begudes per a consumir en l’acte.

  • Sales de ball i discoteques.

  • Serveis telefònics prestats mitjançant cabines o targetes magnètiques o electròniques recarregables que no permetin la identificació del portador.

  • Serveis de perruqueria i instituts de bellesa.

  • Utilització d’instal·lacions esportives.

  • Revelat de fotografies i serveis prestats per estudis fotogràfics.

  • Aparcament i estacionament de vehicles.

  • Lloguer de pel·lícules.

  • Serveis de tintoreria i bugaderia.

  • Utilització d’autopistes de peatge.

  • Aquelles que autoritzi el Departament de Gestió Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Quines dades ha de contenir una factura simplificada?

Les factures simplificades han de contenir almenys les següents dades:

 • Número i, si s’escau, sèrie. La numeració serà correlativa.

 • Data d’expedició.

 • Data en què s’hagin efectuat les operacions o s’hagi rebut el pagament anticipat, sempre que sigui diferent de la d’expedició de la factura.

 • Número d’identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o denominació social de l’obligat a la seva expedició.

 • La identificació del tipus de béns lliurats o de serveis prestats.

 • Tipus impositiu aplicat i, opcionalment també l’expressió «IVA inclòs».

 • Contraprestació total.

 • En el cas de factures rectificatives, la referència expressa i inequívoca de la factura rectificada i de les especificacions que es modifiquen.

 • Els esments recollits en les factures ordinàries relatives a l’aplicació de règims especials i a determinades operacions (exemptes, amb inversió del subjecte passiu, etc.).

Atenció. El principal avantatge de les factures simplificades és que no ha d’incloure en elles qui és el destinatari de l’operació. Això agilitza les vendes, sobretot en cas d’establiments de venda al públic.

En quins casos no es pot emetre una factura simplificada?

No és possible expedir una factura simplificada en els casos de:

 • Lliuraments intracomunitaris de béns.

 • Vendes a distància, excepte quan s’apliqui el règim especial de la Unió.

 • Operacions realitzades en el territori d’aplicació de l’impost (península i Illes Balears), on proveïdor o prestador no estigui establert, es produeixi la inversió del subjecte passiu (ISP) i el destinatari expedeixi la factura per compte del proveïdor o prestador.

 • Operacions no localitzades en el territori d’aplicació de l’impost, on el proveïdor o prestador estigui establert i l’operació s’entengui feta fora de la Unió Europea (UE); o bé s’entengui feta en un altre estat membre de la UE, sigui aplicable la inversió del subjecte passiu i el destinatari no expedeixi factura per compte del proveïdor.

Deducció de l’IVA

En aquesta mena de factures com que no conté dades del destinatari, no és possible que es pugui deduir l’IVA suportat (en cas que sigui una empresa o un empresari amb dret a deducció). No obstant això, aquesta deducció sí que és possible si a la factura simplificada se li afegeixen les següents dades addicionals:

 • El NIF del destinatari i el seu domicili. No cal incloure el seu nom o la seva denominació social.

 • I la quota d’IVA que s’estigui repercutint consignada de manera separada (en aquest cas, no és vàlid l’esment “IVA inclòs”).

Si el destinatari així ho sol·licita, la factura simplificada ha d’incloure aquestes dades addicionals.

Atenció. Respecte de la identificació del destinatari, en la factura simplificada només s’ha d’incloure si el demana expressament el client empresari o professional, mentre que en la factura completa sempre haurà de figurar el NIF, el nom o denominació i l’adreça del destinatari.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

By | 2023-05-29T13:24:56+02:00 29 maig, 2023|Categories: Fiscals, new|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.