Crèdits ICO COVID-19: Codi de bones pràctiques i renegociació per a clients amb finançament avalat

/, new/Crèdits ICO COVID-19: Codi de bones pràctiques i renegociació per a clients amb finançament avalat

Crèdits ICO COVID-19: Codi de bones pràctiques i renegociació per a clients amb finançament avalat

El Consell de Ministres ha aprovat dues Resolucions instant l’ICO, i altres entitats encarregades de prestar avals per a la consecució de finançament donat per l’Estat de les línies COVID I i COVID II, a adoptar les mesures necessàries per dur a terme el que recull el Codi de bones pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb finançament avalat. A més, s’estenen els terminis de sol·licitud i quanties màximes dels préstecs per a la sol·licitud dels esmentats avals.

L’informem, que al BOE del dia 13 de maig s’han publicat dues resolucions del Consell de Ministres per adaptar els avals emesos per l’ICO, CERSA i CESCE a l’establert als Reials decrets llei 8/2020, de 17 de març, i 25/2020, de 3 de juliol, 5/2021, de 12 de març, així com dels corresponents Acords del Consell de Ministres de desenvolupament.

En concret s’han aprovat les següents Resolucions per les quals s’aprova l’extensió del termini de venciment dels crèdits ICO, la conversió aquests crèdits en préstecs participatius i la possibilitat d’aplicar quitacions per reduir el deute avalat:

 • La Resolució de 12 de maig de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres d’11 de maig de 2021, pel qual s’aprova el Codi de bones pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb finançament avalat previst en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7908.pdf

 • La Resolució de 12 de maig de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres d’11 de maig de 2021, pel qual s’estén el termini de sol·licitud i s’adapten les condicions dels avals regulats pels Reials decrets llei 8/2020, de 17 de març, i 25/2020, de 3 de juliol, i es desenvolupa el règim de cobrança dels avals executats, establert en l’article 16 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7909.pdf

Es tracta d’un Codi d’adhesió voluntària per a les entitats financeres que, en cas de donar la seva conformitat, tindran un mes per a comunicar-ho a la Secretaria General del Tresor, òrgan que haurà de publicar un llistat d’entitats amb avals públics que l’han subscrit i un altre amb les que no. És obligatori que els bancs informin els clients si estan adherits o no.

Aquest marc de coordinació i col·laboració permetrà facilitar alternatives a autònoms i empreses que comptin amb finançament amb aval públic, per a l’extensió i reestructuració del conjunt dels seus deutes, garantint també el bon ús dels fons públics.

La nova Resolució de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa s’emmarca dins de la norma sobre reestructuració aprovada com a mesura extraordinària de suport a la solvència empresarial: Reial decret llei 5/2021, disposició que establia tres nivells d’actuació:

 • Ajudes directes per reduir l’endeutament per import de 7.000 milions d’euros i canalitzades a través de les comunitats autònomes

 • Reestructuració de deutes per a les empreses amb un nivell més elevat de deute financer, mesura a la qual es destinen 3.000 milions d’euros i, en últim terme

 • La creació d’un fons públic de 1.000 milions d’euros gestionat per COFIDES per capitalitzar empreses de mida mitjana que requereixin un suport addicional.

Doncs bé, a partir d’ara, i amb la mateixa fi que el Reial decret que desenvolupa “reforçar la solvència de les empreses”, podrà comptar amb quatre ajudes més:

 • L’ampliació per dos anys del venciment dels préstecs coberts amb aval públic (fins a deu anys en total);

 • La prolongació dels períodes de carència (quan el deutor només paga els interessos del préstec) més enllà de dos anys per acord de les parts;

 • El manteniment de l’aval públic en els casos de conversió dels préstecs en préstecs participatius; i

 • La realització de transferències per part de l’Estat per reduir el deute avalat, que també suposarà que el banc assumeixi la quitació com a morositat en la proporció del crèdit.

Ampliació de venciments

Per a aquells deutors que rebin un import d’ajuda pública igual o inferior a 1.800.000 euros o a 270.000 euros si l’empresa pertany al sector de la pesca o aqüicultura, o a 225.000 euros si l’empresa pertany al sector de producció primària de productes agrícoles, el termini de venciment dels avals s’estendrà:

 • Per a aquelles operacions que hagin estat objecte d’extensió de termini de venciment a l’empara del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, o dels Acords de la Comissió de Riscos per compte de l’Estat, per un període addicional màxim de dos anys, sempre que el venciment total de l’operació avalada no superi els deu anys des de la data de formalització inicial de l’operació.

 • Per al cas d’operacions que no s’haguessin beneficiat de les extensions de termini de venciment establertes en el Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, o en els Acords de la Comissió de Riscos per compte de l’Estat, l’extensió del venciment es podrà produir per un màxim de cinc anys, sempre que el venciment total de l’operació avalada no superi els deu anys des de la data de formalització inicial de l’operació.

Requisits

És necessari que, a més de complir amb les obligacions establertes en la disposició addicional quarta «Condicions d’elegibilitat d’empreses i autònoms» del Reial decret llei 5/2021:

a) que hi hagi hagut sol·licitud del deutor;

b) l’operació de finançament avalat no estigui en mora (impagada més de noranta dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgats per l’entitat al mateix client;

c) el deutor no figuri en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) en la data de sol·licitud de l’extensió;

d) l’entitat financera no hagi comunicat a l’entitat concedent de l’aval cap impagament de l’operació avalada amb el deutor en la data de la sol·licitud de l’extensió;

e) el deutor no estigui subjecte a un procediment concursal;

f) el finançament avalat s’hagi formalitzat abans del 13 de maig de 2021;

g) la sol·licitud per part del deutor a l’entitat no sigui més tard del 15 d’octubre de 2021;

h) el deutor compleixi, per sol·licitar l’extensió de l’aval, amb els límits establerts en la normativa d’Ajudes d’Estat de la Unió Europea;

i) el deutor no hagi estat condemnat mitjançant sentència ferma per delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social, ni per delictes de frustració de l’execució, insolvència punible o alçament en els quals un dels subjectes perjudicats hagi estat la Hisenda Pública;

j) la facturació, entesa com a volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració en el model fiscal anual corresponent a l’impost sobre el valor afegit o tribut equivalent, tant per a empreses com per a autònoms d’acord amb el règim que s’apliqui hagi caigut un mínim del 30% en 2020 respecte a 2019;

Aquells deutors el nivell de facturació dels quals hagués disminuït menys del 30 per cent, però que compleixin amb la resta de requisits d’elegibilitat, podran gaudir també d’una extensió addicional del venciment dels préstecs amb aval públic, sempre que hi hagi acord amb l’entitat concedent del finançament.

Les entitats i els deutors que acordin l’ampliació dels terminis de carència de l’operació hauran de comunicar a l’entitat així mateix a l’ICO, CESCE o CERSA aquesta ampliació en la data màxima de l’1 de desembre de 2021.

Les entitats disposaran d’un màxim de quaranta-cinc dies naturals per resoldre la sol·licitud del deutor i en cas que la sol·licitud sigui estimada, comunicar a l’ICO, a CERSA o a CESCE la sol·licitud de la modificació dels termes de l’aval.

Aquesta comunicació es realitzarà d’acord amb el procediment que sigui establert per l’ICO, CERSA i CESCE i sigui comunicat a les entitats financeres.

Conversions en préstecs participatius

Així mateix, s’estableix la possibilitat que, per acord entre l’entitat financera i l’empresa, es pugui convertir el préstec avalat en un préstec participatiu, mantenint la cobertura de l’aval públic, mesura que reforçarà els recursos propis de les empreses beneficiàries, en tenir aquests préstecs un tractament equivalent al capital a efectes mercantils.

Requisits

Amb la finalitat de resultar elegible per a la realització d’aquesta operació, s’hauran de complir els següents requisits, a més de les obligacions establertes en la disposició addicional quarta «Condicions d’elegibilitat d’empreses i autònoms» del Reial decret llei 5/2021:

a) que hi hagi hagut sol·licitud del deutor, que haurà de ser persona jurídica;

b) que l’operació de finançament avalat no estigui en mora (impagada més de noranta dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgats per l’entitat al mateix client;

c) que el deutor no figuri en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) en la data de sol·licitud de la conversió;

d) que l’entitat financera no hagi comunicat a l’entitat concedent de l’aval cap impagament de l’operació avalada amb el deutor en la data de la sol·licitud de la conversió;

e) que el deutor no estigui subjecte a un procediment concursal;

f) que el finançament avalat s’hagi formalitzat abans de la data d’adopció d’aquest Acord del Consell de Ministres;

g) que la sol·licitud per part del deutor a l’entitat no sigui més tard del 15 d’octubre de 2021;

h) que el deutor compleixi, per sol·licitar la conversió, amb els límits establerts en la normativa d’Ajudes d’Estat de la Unió Europea;

i) que el deutor no hagi estat condemnat mitjançant sentència ferma per delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social, ni per delictes de frustració de l’execució, insolvència punible o alçament en els quals un dels subjectes perjudicats hagi estat la Hisenda Pública;

j) que la facturació, entesa com a volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració en el model fiscal anual corresponent a l’impost sobre el valor afegit o tribut equivalent, d’acord amb el règim que s’apliqui hagi caigut un mínim del 30% en 2020 respecte a 2019.

k) Que el compte de pèrdues i guanys del deutor, corresponent a l’exercici 2020, presenti un resultat negatiu després d’impostos.

Terminis

Les entitats disposaran d’un màxim de quaranta-cinc dies naturals per resoldre la sol·licitud del deutor i en cas que la sol·licitud sigui estimada, comunicar a l’ICO, a CERSA o a CESCE la sol·licitud de la modificació dels termes de l’aval. Serà possible comunicar a l’ICO, a CERSA o a CESCE sol·licituds de modificació dels termes de l’aval fins a l’1 de desembre de 2021. Aquesta comunicació es realitzarà d’Acord amb el procediment que sigui establert per l’ICO, CERSA i CESCE i sigui comunicat a les entitats financeres.

Realització de transferències

Finalment, es contempla la realització de transferències directes a autònoms i empreses per a la reducció del principal del finançament avalat contret durant la pandèmia.

Aquest eix es veu secundat amb la creació d’una nova línia per a la reestructuració de deute financer amb aval de l’Estat, dotada amb 3.000 milions d’euros.

 • 2.750 milions d’euros per a avals gestionats per ICO.

 • 100 milions d’euros per a avals gestionats per CESCE.

 • 150 milions d’euros per a avals gestionats per CERSA.

Per a la concessió d’aquestes ajudes serà necessari que l’entitat financera i el deutor, que reuneixi els requisits establerts, aconsegueixin un acord de renegociació de la totalitat del deute, avalat i no avalat, que manté l’empresa amb el banc i que s’hagi generat entre el 17 de març de 2020 i l’aprovació del RDL 5/2021.

La reducció podrà ser del 50% del principal avalat pendent de cada operació, si la caiguda de la facturació de l’empresa o autònom en 2020 va ser inferior al 70% i de fins al 75% de l’import avalat si la caiguda de facturació en 2020 va ser superior al 70%. En tots els casos, per optar a aquestes transferències, l’empresa o autònom haurà d’haver registrat una caiguda de la facturació en 2020 del 30% i el compte de pèrdues i guanys haurà d’haver presentat un resultat negatiu després d’impostos l’any 2020.

Les entitats financeres hauran d’assumir la part proporcional de la reducció del préstec, i l’abonament de les transferències es realitzarà per ordre de comunicació, limitat a l’esgotament dels fons establerts per a cadascun dels organismes que han concedit préstecs avalats: 2.750 milions d’euros per a avals gestionats per ICO; 100 milions per a avals de CESCE i 150 milions per a avals gestionats per CERSA.

El termini màxim per a l’execució dels acords de reducció de deute i comunicació de les transferències als organismes concedents dels avals és l’1 de desembre de 2022.

I, per acabar, recordi que la distribució de la línia d’avals habilitada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, duta a terme conforme als criteris establerts per Ordre de 2 d’abril de 2020 del Ministre d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, serà vàlida fins a l’1 juny de 2021, inclòs. A partir d’aquesta data, els imports d’aval assignat i no utilitzat per les entitats es distribuiran a demanda, això és, assignant els imports no compromesos per l’ordre de petició de les entitats financeres.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

By | 2021-05-21T13:39:47+02:00 21 maig, 2021|Categories: Fiscals, new|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.