Canvis en les bonificacions de contractes de treball a partir de l’1 de setembre

/, new/Canvis en les bonificacions de contractes de treball a partir de l’1 de setembre

Canvis en les bonificacions de contractes de treball a partir de l’1 de setembre

L’1 de setembre entren en vigor les noves bonificacions per als contractes de treball que contempla el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral.

L’informem que l’1 de setembre entren en vigor una sèrie de noves bonificacions a les quals es podran acollir les empreses que contractin. Ho faran en virtut del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes.

Aquestes noves bonificacions tenen com a objectiu afavorir la contractació de desocupats, posant especial interès en les persones més vulnerables, així com incentivar la contractació indefinida per a contribuir al manteniment d’ocupació estable.

Quines empreses poden optar als beneficis de les bonificacions de contracte?

Podran ser beneficiaris de les bonificacions i incentius en les cotitzacions, en cas de complir els requisits establerts, tots els ocupadors a excepció de, evidentment, les administracions públiques.

Els requisits per a ser beneficiaris de les bonificacions a la cotització

Per a poder ser beneficiari de les bonificacions i incentius en la contractació a les empreses o beneficiaris se’ls ha establert noves condicions, especialment vinculades al manteniment d’ocupació. Caldrà complir els següents requisits:

 • Que es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.

 • Que es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

 • No haver estat inhabilitat per a obtenir subvencions i ajuts públics i per gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social.

 • No haver estat exclòs d’accés a ajuts, subvencions, bonificacions per la comissió d’infraccions greus o molt greus d’acord amb la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre Social.

 • Comptar amb un Pla d’igualtat per a les empreses de més de 50 treballadors (aquest requisit s’entén complert amb la inscripció obligatòria en registre públic de conformitat amb el que es preveu en l’article 11 del Reial decret 901/ 2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball).

 • Mantenir al destinatari de l’incentiu almenys tres anys des de la data d’inici del contracte o transformació. A l’efecte de mesurar el manteniment d’ocupació no es tindrien en compte les extincions per causes objectives, acomiadaments disciplinaris no declarats o reconeguts improcedents, acomiadaments col·lectius, dimissió, jubilació, mort, incapacitat, resolució del període de prova, expiració del contracte de formatiu, fi de crida del contracte fix discontinu i contractes de discapacitats de centres especials que passin a ser contractats per una empresa. En cas que s’incompleixi el manteniment d’ocupació, l’empresa haurà de retornar tots els beneficis aplicats en les quotes, amb recàrrec i interessos de demora.

Qui poden ser destinataris de contractes bonificats?

Els destinataris de la contractació laboral són els considerats més vulnerables. Es diferencia entre els destinataris de les diferents mesures, contractació laboral incentivada, d’altres programes o mesures d’impuls i manteniment de l’ocupació i de les mesures de foment de l’ocupació.

Són destinataris de la contractació laboral incentivada les persones d’atenció prioritària que figurin registrades en els serveis públics d’ocupació com a demandants de serveis d’ocupació en situació laboral d’aturats. Cal advertir que les dones víctimes de violència de gènere no se’ls exigeix aquest requisit d’inscripció.

També són destinataris, els treballadors que veuen transformat els seus contractes en contractes indefinits en els supòsits anteriorment descrits i finalment, els qui veuen millorada la seva contractació per conversió de contractes indefinits a temps parcial en contractes indefinits a temps complet. Aquests treballadors poden ser destinataris d’altres programes o mesures d’impuls i manteniment de l’ocupació quan es financin mitjançant bonificacions en la cotització i en els assenyalats per l’administració pública quan es financin mitjançant unes certes subvencions públiques.

Respecte als destinataris de les mesures de foment de l’ocupació la llista és més exhaustiva, llarga i detallada. S’han definit els següents col·lectius:

 • Persones d’atenció prioritària

 • Persones amb discapacitat

 • Persones amb discapacitat que presenten més dificultats d’accés al mercat de treball: les persones amb paràlisi cerebral, amb trastorn de la salut mental, amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn de l’espectre de l’autisme, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%; així com les persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

 • Persones en risc o situació d’exclusió social

 • Dones víctimes de violència de gènere

 • Dones víctimes de tràfic d’éssers humans, d’explotació sexual o laboral i dones en contextos de prostitució.

 • Dones víctimes de violències sexuals

 • Víctimes del terrorisme

Exclusions

Els incentius a la contractació no s’aplicaran en determinats supòsits, com les contractacions fetes amb empleats que en els dotze mesos anteriors haguessin prestat serveis en la mateixa empresa en relació laboral indefinida -o en els últims sis mitjançant un contracte de durada determinada o un contracte formatiu- o treballadors que hagin estat baixa amb un contracte de treball indefinit per a un altre ocupador en un termini de tres mesos previs -excepte quan sigui acomiadament improcedent o col·lectiu-.

Bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social

Els beneficis i incentius a la contractació s’estableixen en bonificacions que s’aplicaran respecte de l’import de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes i per contingències professionals, així com a la cotització pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, fons de garantia salarial i formació professional, tenint com a límit, en qualsevol cas, el 100% de l’import d’aquestes aportacions.

A continuació, detallem un quadre resum de les bonificacions diferenciant la tipologia de contracte i especialitat:

 

 

 

 

TIPUS DE CONTRACTACIÓ QUANTIA MES DURADA
Contractació laboral de persones amb capacitat intel·lectual límit o readmeses després de cessar en l’empresa per incapacitat permanent Contractació indefinida de persones amb capacitat intel·lectual límit 128 euros 4 anys
Contractació indefinida de treballadors readmesos després d’haver cessat en l’empresa per incapacitat permanent total o absoluta

(també aplicable a persones més grans de 55 anys amb incapacitat permanent reincorporades a la seva empresa en una altra categoria, així com a persones més grans d’aquesta edat que recuperin la seva capacitat i poguessin ser contractades per una altra empresa)

138 euros 2 anys
Contractació de dones víctimes de violència de gènere, de violències sexuals i de tràfic d’éssers humans i explotació sexual o laboral. Altres mesures de conciliació Contractació indefinida de dones víctimes de violència de gènere, de violències sexuals i de tràfic d’éssers humans, tant amb finalitats d’explotació sexual com laboral 128 euros 4 anys
Contractes de durada determinada que se subscriguin amb desocupats per a substitució de treballadors en supòsits determinats 366 euros La durada coincideix amb el període en el qual se superposin el contracte de substitució i la respectiva prestació o, si és el cas, la situació d’incapacitat temporal
Treballadors substituïts durant les situacions de naixement i cura del menor, exercici corresponsable de la cura del menor, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural 366 euros La durada coincidirà amb el període en el qual se superposin el contracte de substitució i la respectiva prestació.
Supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional 138 euros Durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció
Contractació indefinida de persones en situació d’exclusió social 128 euros 4 anys
Contractació de persones en situació d’exclusió social i aturades de llarga durada i víctimes del terrorisme Contractació indefinida de desocupats de llarga durada 110 euros 3 anys
Contractació indefinida de víctimes del terrorisme 128 euros 4 anys
Contractació formativa i la seva transformació en contractes indefinits i contractació de personal investigador en formació Contracte de formació en alternança

(*no s’aplicaran en els contractes de formació en alternança quan se subscriguin en el marc de programes públics mixtos d’ocupació-formació)

91 euros Durant la seva vigència
28 euros Durant la seva vigència en les quotes del treballador a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta
Transformació en indefinits de contractes formatius a la finalització de la seva durada 128 euros 3 anys
147 euros si es tracta de DONES
Transformació en indefinits de contractes de relleu 55 euros 3 anys
73 euros si es tracta de DONES
Contractació indefinida o la incorporació com a soci en la cooperativa o societat laboral de persones que realitzen formació pràctica en empreses 138 euros 3 anys
Durant la seva vigència, si la persona té discapacitat
Bonificacions a la formació en alternança Activitat formativa desenvolupada en l’àmbit de l’empresa Donarà dret a bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social per al finançament dels costos de la formació rebuda pel treballador contractat, en la quantia màxima:

 •  que resulti de multiplicar el mòdul econòmic establert reglamentàriament per un nombre d’hores equivalent al 35% de la jornada durant el primer any
 • 15% de la jornada el segon.
Subscrit amb beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil  La quantia màxima de les bonificacions que l’empresa es podrà aplicar per al finançament dels costos de formació serà la que resulti de multiplicar:

 •  el corresponent mòdul econòmic per un nombre d’hores equivalent al 50% de la jornada durant el primer any del contracte,
 • i del 25% de la jornada el segon
Totes les empreses per costos derivats de tutorització dels treballadors

(*Aquestes bonificacions per costos de tutorització s’aplicaran sobre la quota empresarial de formació professional i es finançaran amb càrrec a la quota de formació professional)

 • Màxim 1,5 euros per alumne/hora amb un màxim de 40 hores/mes
 • màxim 2 euros al mes en empreses de menys de 5 empleats

 

Tota la durada del contracte
Bonificació per la contractació de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral 115 euros Durant la seva vigència
Suport a l’ocupació en l’economia social i en àmbits o sectors específics Incorporació de treballadors com a socis treballadors o de treball a cooperatives i societats laborals 73 euros 3 anys
147 euros el primer any

73 euros durant dos anys, si són menors de 30 anys

Transformació en contractes fixos-discontinus de contractes temporals subscrits amb treballadors per compte d’altri agraris. 55 euros 3 anys següents
73 euros si són DONES
Mesura de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos-discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística 262 euros Mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix-discontinu
Persones contractades en determinats sectors d’activitat i àmbits geogràfics

Empreses de sectors d’agricultura, pesca i aqüicultura; indústria, excepte energia i aigua; comerç; turisme; hostaleria i resta de serveis, excepte el transport aeri d’ala fixa, construcció d’edificis, activitats financeres i d’assegurances i activitats immobiliàries, així com en altres sectors o àmbits d’activitat que es determinin legalment, a les ciutats de Ceuta i Melilla, amb comptes de cotització assignats a aquestes empreses en les quals tinguin treballadors amb contractes indefinits que prestin activitat en les referides ciutats

NOMÉS S’APLICA en el cas que les empreses desenvolupin, per a cada treballador amb contracte bonificat, accions formatives relacionades amb l’activitat empresarial per un temps mínim de durada de 20 hores cada any, tret que el període d’aplicació de la bonificació dins de l’any hagi estat inferior a sis mesos

262 euros Durant la vigència del cont

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

By | 2023-09-05T08:39:24+02:00 5 setembre, 2023|Categories: Laboral, new|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.