Canvis en la deducció per maternitat de les dones que hagin estat en ERTO durant la pandèmia (COVID-19) aplicable en la renda del 2022

/, new/Canvis en la deducció per maternitat de les dones que hagin estat en ERTO durant la pandèmia (COVID-19) aplicable en la renda del 2022

Canvis en la deducció per maternitat de les dones que hagin estat en ERTO durant la pandèmia (COVID-19) aplicable en la renda del 2022

La Llei 6/2023, de 17 de març, dels mercats de valors i dels serveis d’inversió ha modificat la Llei de l’IRPF, en la qual es contempla una regla especial per a l’aplicació de la deducció per maternitat corresponent als períodes impositius 2020, 2021 i 2022 per part de les dones que a partir de l’1 de gener de 2020 haguessin passat a situació legal de desocupació a conseqüència d’haver quedat suspès el contracte de treball o trobar-se en un període d’inactivitat productiva de les treballadores fixes-discontínues, així com les treballadores per compte propi perceptores d’una prestació per cessament d’activitat a conseqüència de la suspensió de l’activitat econòmica desenvolupada.

L’informem que al BOE del dia 18 de març s’ha publicat la Llei 6/2023, de 17 de març, dels mercats de valors i dels serveis d’inversió, la disposició final cinquena de la qual, incorpora un nou apartat 4t a la disposició addicional trenta-vuitena de la Llei de l’IRPF, en el qual es contempla una regla especial per a l’aplicació de la deducció per maternitat corresponent als períodes impositius 2020, 2021 i 2022 per part de les dones que a partir de l’1 de gener de 2020 haguessin passat a situació legal de desocupació. Aquesta norma entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al BOE, això és, el 7 d’abril de 2023.

Fins ara la deducció per maternitat, segons l’article 81 de la Llei de l’IRPF, era un benefici fiscal per a les dones amb fills menors de tres anys que desenvolupen una activitat per compte propi o d’altri, per la qual cosa han d’estar donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

Recordem que actualment l’article 81 de la Llei de l’IRPF que regula la deducció per maternitat, que minora la quota diferencial de l’IRPF, el poden aplicar:

1. Les dones amb fills menors de tres anys en les quals concorrin les següents circumstàncies:

  • Que tinguin dret a l’aplicació del mínim per descendents pels fills a què es refereix aquesta deducció.

  • Que duguin a terme una activitat per compte propi o d’altri.

  • Que estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

2. En cas de defunció de la mare o quan la guarda i custòdia s’atribueixi de manera exclusiva al pare o, si és el cas, a un tutor, sempre que compleixin els requisits comentats en el punt 1 anterior.

En el supòsit d’existència de diversos contribuents amb dret a la deducció per maternitat respecte del mateix tutelat o acollit o menor sota la seva guarda i custòdia per a la convivència preadoptiva o per resolució judicial, el seu import s’haurà de repartir entre ells per parts iguals.

Doncs bé, ara amb la modificació que es regula en la Llei 6/2023, s’estableix que a l’efecte de la deducció per maternitat corresponent als períodes impositius 2020, 2021 i 2022, s’entendrà que continuen fent una activitat per compte propi o d’altri per la qual estan donades d’alta en la Seguretat Social o mutualitat les dones que a partir de l’1 de gener de 2020 haguessin passat a trobar-se en:

  • Situació legal de desocupació a conseqüència d’haver quedat suspès el contracte de treball o trobar-se en un període d’inactivitat productiva de les treballadores fixes-discontínues;

  • Així com les treballadores per compte propi perceptores d’una prestació per cessament d’activitat a conseqüència de la suspensió de l’activitat econòmica desenvolupada.

Podent aplicar la deducció per maternitat pels mesos en què continuïn en aquesta situació i es compleixin la resta de requisits establerts en l’article 81 de la Llei de l’IRPF en la seva redacció vigent en el moment de la meritació de l’impost.

La deducció es practica en la declaració de l’IRPF 2022

La norma assenyala que la deducció per maternitat corresponent als mesos de 2020 i 2021 respecte dels quals es compleixi el que es disposa en els paràgrafs anteriors, es practicarà de manera separada en la declaració d’aquest impost corresponent al període impositiu 2022 en els termes que s’estableixin en l’ordre ministerial per la qual s’aproven els models de declaració de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni, exercici 2022, i se’n determinen el lloc, forma i terminis de presentació.

No obstant això, aquests imports s’entendran aplicats en el cas que en aquests mesos el contribuent hagués practicat la deducció de manera efectiva i no s’hagués regularitzat, sempre que s’ajusti als termes i condicions establerts en el paràgraf anterior.

La deducció així aplicada per a cadascun d’aquests exercicis no podrà excedir juntament amb els pagaments o deduccions practicades en aquest any de l’import previst en l’apartat 1 de l’article 81 de la Llei de l’IRPF per a cada any (1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys).

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

By | 2023-03-23T14:13:03+01:00 23 març, 2023|Categories: Laboral, new|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.