Aprovades mesures fiscals urgents en relació amb el COVID-19

/, new/Aprovades mesures fiscals urgents en relació amb el COVID-19

Aprovades mesures fiscals urgents en relació amb el COVID-19

Amb data de 18 de març de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que abasten una gran quantitat d’àmbits de l’activitat empresarial. Els resumim les principals mesures fiscals, destacant que els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions de l’AEAT s’amplien fins al 30 d’abril de 2020 i es declaren exemptes en AJD les escriptures de formalització de novació de préstecs hipotecaris.

Al BOE del dia 18 de març, s’ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que abasten una gran quantitat d’àmbits de l’activitat empresarial, i que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un mes, preveient la possibilitat de pròrroga. No obstant això, aquelles mesures previstes en aquest Reial decret llei que tenen un termini determinat hi quedaran subjectes.

Els resumim a continuació les principals mesures fiscals: 

1. Suspensió de terminis en l’àmbit tributari

S’ha de tenir en compte que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma, preveia una suspensió general de terminis administratius. No obstant això, considerant els dubtes interpretatius que aquesta disposició havia generat, el 18 de març de 2020 també s’ha publicat el Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica l’anterior, establint que aquesta suspensió dels termes i interrupció dels terminis administratius (i) no serà aplicable als terminis tributaris, ni (ii) afectarà els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, atès que per a aquests terminis tributaris seran aplicables les regles que ara aprova aquest Reial decret llei 8/2020.

En concret, s’aprova les següents mesures:

1.1 Ampliació de terminis en procediments administratius

S’amplien fins al 30 d’abril de 2020 els següents terminis, quan s’haguessin iniciat abans del 18 de març de 2020 i no haguessin conclòs en aquesta data: 

 • Els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions practicades per l’administració (pagament en període voluntari de deutes tributaris resultants de liquidacions administratives i terminis de pagament una vegada iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment)

 • Els venciments de terminis i fraccions d’acords d’ajornament i fraccionament concedits.

 • Els terminis relacionats amb subhastes i adjudicació de béns referents a la realització de licitacions electròniques una vegada obertes les subhastes i l’adjudicació de béns o lots quan hagi finalitzat la fase de presentació d’ofertes.

 • Els terminis per a atendre requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, així com els terminis per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència en els següents procediments:

 1. Procediments d’aplicació dels tributs.

 2. Procediments sancionadors.

 3. Procediments de declaració de nul·litat.

 4. Procediments de devolució d’ingressos indeguts.

 5. Procediments de rectificació d’errors materials i revocació.

 • Els terminis d’execució de garanties sobre immobles en l’àmbit de procediments administratius de constrenyiment.

 • Els terminis per a atendre requeriments i sol·licituds d’informació de la Direcció General de Cadastre.

S’amplien fins al 20 de maig de 2020 (tret que els terminis atorgats per la norma siguin més grans, i en aquest cas seran aplicables aquests terminis) els venciments dels terminis que es comuniquin des del 18 de març de 2020 que s’indiquen a continuació:

 • Els relatius als pagaments en període voluntari i executiu de deutes tributaris liquidats; els venciments de terminis i fraccions d’acords d’ajornament i fraccionament concedits; i els terminis relacionats amb subhastes i adjudicació de béns

 • Els terminis corresponents a requeriments, diligències d’embargament, sol·licituds d’informació o actes d’obertura de tràmit d’al·legacions o d’audiència; inclosos els comunicats per la Direcció General de Cadastre.

Tot això s’entén sense perjudici de les especialitats de la normativa duanera en matèria de terminis per a al·legacions i l’atenció de requeriments. En aquest àmbit, no s’amplien terminis ni es modifiquen procediments.

En tot cas, l’obligat tributari pot atendre les referides obligacions en el termini inicialment concedit, sense que això impedeixi entendre evacuats els tràmits.

1.2 Còmput dels terminis de durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs i de la prescripció tributària

S’estableix que el període comprès entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020 no computarà a l’efecte de la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’AEAT; ni dels procediments iniciats d’ofici per la Direcció General de Cadastre.

No obstant això, s’habilita a l’administració a continuar amb la tramitació ordinària dels procediments tributaris, en reconèixer-li la facultat d’impulsar, ordenar i realitzar els tràmits que consideri imprescindibles i a realitzar comunicacions, requeriments, sol·licituds d’informació o a concedir tràmits d’audiència. No obstant això, s’ha de tenir en compte que, com s’ha indicat en l’apartat anterior, els terminis d’atenció d’aquests tràmits pel contribuent s’han ampliat fins al 30 d’abril o el 20 de maig, segons el cas.

En la mateixa línia, s’estableix que el període comprès entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020 no computarà a l’efecte dels terminis de prescripció tributària ni dels de caducitat.

Únicament als efectes del còmput dels terminis de prescripció esmentats i del dels relatius als recursos de reposició i procediments econòmics administratius, les resolucions que els posin fi s’entendran notificades quan s’acrediti un sol intent de notificació entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020. El termini per a interposar recursos o reclamacions econòmiques administratives enfront d’actes tributaris i per a recórrer en via administrativa les resolucions dictades en procediments econòmics administratius no s’iniciarà fins conclòs aquest període o fins que s’hagi produït la notificació, en cas que aquesta notificació fos posterior a aquest moment.

2. Exemptes d’AJD les escriptures de formalització de novació dels préstecs i crèdits hipotecaris

S’estableix que les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l’empara del Reial decret llei 8/2020 per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats (AJD) impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD). 

3. Duanes

En l’àmbit duaner, s’estableix que l’AEAT podrà acordar que el procediment de declaració, i el despatx duaner que inclou, sigui realitzat per qualsevol òrgan o funcionari de l’Àrea de Duanes i Impostos Especials.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

By | 2020-03-20T10:50:19+01:00 20 març, 2020|Categories: Fiscals, new|Tags: , , , , |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.